Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (CATSASH ROAD NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019

Notice ID: NP4379169

Notice effective from
11th June 2019 to 11th July 2019

NEWPORT CITY COUNCIL (CATSASH ROAD NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019

Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any vehicle from proceeding along along Catsash Road from its junction with Old Roman Road to its junction with Belmont Hill. An alternative route will be provided. The reason for making the order is (1) to enable the annual Celebrity Cup golf event to be held (2) to enable the annual fireworks display to be held. The order is operative from 30 June 2019 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the closures are no longer required, whichever is the earlier. It is anticipated that the closures will be in effect at (1) from 7am - 6pm on 13 and 14 July 2019 and at (2) from 4pm to 8pm on 2 November 2019. Pedestrian and emergency vehicle access will be available.

Dated: 11 June 2019

G.D.Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (CATSASH ROAD CASNEWYDD GORCHYMYN

(GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2019

Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Catsash Road o i chyffordd gyda Old Roman Road i'r gyffordd a Belmont Hill. Bydd llwybr amgen ar gael.

Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw (1) i alluogi cynnal y Cwpan Golff Celebrity blynyddol, a (2)er mwyn i'r arddangosfa dan gwyllt flynyddol gael ei gynnal. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 30 Mehefin 2019 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu hyd nes nad oes angen y gorchymyn p un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir y bydd yn ofynnol i r gorchymyn ar (1)

0 7yb - 6yh ar 13 a 14 Gorffennaf 2019, ac ar(2) rhwng 4pm - 8pm ar 2 Tachwedd 2019. Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio a bydd mynediad1 gerbydau argyfwng ar gael. Dyddiedig: 11 Mehefin 2019G D Price, Pennaeth yGyfraith a Rheoleiddio,

Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4URAttachments

NP4379169.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices