Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (B4237 THE COLDRA, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019

Notice ID: NP4380152

Notice effective from
24th June 2019 to 24th July 2019

NEWPORT CITY COUNCIL (B4237 THE COLDRA, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019

NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends, not less than 7 days from the date of this notice, to make an order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along the B4237 The Coldra - from its junction with M4 Junction 24 (Coldra) for a distance of approx. 600 metres in a generally south-westerly direction. Alternative routes will be provided. The reason for making the order is to enable resurfacing of the existing carriageway, installation of traffic detector loops in the carriageway surface and the installation of high friction surfacing. The proposed order will be operative from 23 July 2019 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed overnight over 10 separate nights between 20:00hrs and 06:30hrs. Pedestrian access will be maintained at all times. Emergency vehicle access will be available, albeit with a short delay to move plant.

Dated: 24 June 2019 G D Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (B4237 THE COLDRA, CASNEWYDD)

GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2019

HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth ymarfer ei bwerau dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), yn bwriadu gwneud gorchymyn mewn ddim llai na 7 diwrnod

0 ddyddiad yr hysbysiad hwn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd y B4237 The Coldra - o'i chyffordd a M4 Cyffordd 24 (Coldra) am bellter o tua 600 metr i gyfeiriad y De-orllewin yn gyffredinol. Bydd llwybrau amgen yn cael eu darparu. Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw1 alluogi'r gwaith o osod wyneb newydd i'r l6n gerbydau bresennol, gosod dolenni synhwyrydd traffig ar wyneb y l6n gerbydau a gosod wyneb ffrithiant uchel. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 23 Gorffennaf 2019 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith arfaethedig wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Rhagwelir y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau dros nos dros gyfnod o 10 noson ar wahan rhwng 20:00awr a 06:30awr. Bydd mynediad i gerddwyr yn cael ei gynnal trwy'r amser. Bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael, ery bydd oedi byr cyn symud peiriannau.ery

Dyddiad: 24 Mehefin 2019

G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio,

Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4380152.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices