Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (B4237 THE COLDRA, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019

Notice ID: NP4380672

Notice effective from
1st July 2019 to 31st July 2019

NEWPORT CITY COUNCIL (B4237 THE COLDRA, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019

NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any vehicle from proceeding along the B4237 The Coldra - from its junction with M4 Junction 24 (Coldra) for a distance of approx. 600 metres in a generally south-westerly direction. Alternative routes will be provided. The reason for making the order is to enable resurfacing of the existing carriageway, installation of traffic detector loops in the carriageway surface and the installation of high friction surfacing. The order is operative from 23 July 2019 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed overnight over 10 separate nights between 20:00hrs and 06:30hrs. Pedestrian access will be maintained at all times. Emergency vehicle access will be available, albeit with a short delay to move plant. Dated: 1 July 2019

G D Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (B4237 THE COLDRA, CASNEWYDD)

GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2019

HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd §'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd y B4237 The Coldra - o'i chyffordd § M4 Cyffordd 24 (Coldra) am bellter o tua 600 metr i gyfeiriad y De-orllewin yn gyffredinol. Bydd llwybrau amgen yn cael eu darparu. Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw i alluogi'r gwaith o osod wyneb newydd i'r ldn gerbydau bresennol, gosod dolenni synhwyrydd traffig ar wyneb y ldn gerbydau a gosod wyneb ffrithiant uchel. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 23 Gorffennaf 2019 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith arfaethedig wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Rhagwelir y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau dros nos dros gyfnod o 10 noson ar wah§n rhwng 20:00 awr a 06:30 awr. Bydd mynediad i gerddwyr yn cael ei gynnal trwy'r amser. Bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael, er y bydd oedi byr cyn symud peiriannau. Dyddiad: 1 Gorffennaf 2019

GDPrice,PennaethyGyfraithaRheoleiddio,Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4380672.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices