Search for more Public Notices in your area
Welsh Government
Traffic

THE A4042 TRUNK ROAD (CAERLEON ROUNDABOUT, NEWPORT TO CWMBRAN ROUNDABOUT, TORFAEN) (TEMPORARY PROHIBITION OF VEHICLES) ORDER 2019

Notice ID: NP4383162

Notice effective from
6th September 2019 to 6th October 2019

HYSBYSIAD STATUDOL STATUTORY NOTICEI gael copi print bras o'r Hysbysiad hwn, For a large print copy of this Noticeffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch contact 03000 255 454 or emailTrafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru Transportordersbranch@gov.walesLlywodraeth Cymru Welsh Government

GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A4042 (CYLCHFAN CAERLLION, CASNEWYDD I GYLCHFAN CWMBRAN, TORFAEN) (GWAHARDD CERBYDAU DROS DRO) 2019

MAE GWEINIDOGION CYMRU wedi gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984. Mae angen y Gorchymyn er mwyn gwneud gwaith ar gefnffordd yr A4042, neu gerllaw iddi, rhwng Cylchfan Caerllion, Casnewydd a Chylchfan Cwmbran, Torfaen.

Effaith y Gorchymyn yw gwahardd dros dro bob cerbyd, ac eithrio'r rhai a ddefnyddir gan y gwasanaethau brys ac ar gyfer y gwaith, rhag mynd ar y darnau o'r A4042 a bennir yn yr Atodlen i'r Hysbysiad hwn. Amlinellir y trefniadau ar gyfer llwybrau eraill ynddi hefyd.

Disgwylir y bydd y gwaharddiad dros dro, y codir arwyddion priodol yn ei gylch, yn dod i rym am y tro cyntaf ar 7 Medi 2019 ac yn weithredol yn ysbeidiol dros nos (20:00 - 06:00 o'r gloch) am gyfnod o 18 mis ary mwyaf. Pan fo'n bosibl, bydd hysbysiad ynghylch cau'r ffordd yn cael ei arddangos tua

wythnos ymlaen llaw.

Gellir gweld copi o'r Gorchymyn a'r Hysbysiad ar wefan Llywodraeth Cymru ar

https://llyw.cymru/

gorchmynion-ffyrdd

J SADDLER, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru

YR ATODLEN Gwahardd Cerbydau Dros Dro a Llwybrau Eraill

1. Y darn o gerbytffordd tua'r gorllewin yr A4042 sy'n ymestyn o'i chyffordd ag ochr orllewinol Cylchfan Caerllion hyd at drwyniad ffordd ymadael tua'r gorllewin Cyffordd 25A yr M4.2. Y darn o gerbytffordd tua'r dwyrain yr A4042 sy'n ymestyn o'i chyffordd ag ochr ddwyreiniolCylchfan Grove Park hyd at ei chyffordd ag ochr orllewinol Cylchfan Caerllion, Casnewydd.

3. Y darn o'r A4042 sy'n ymestyn o'i chyffordd ag ochr ogleddol Cylchfan Grove Park, Casnewydd hyd at ei chyffordd ag ochr ddeheuol Cylchfan Croes-y-mwyalch, Torfaen.4. Y darn o'r A4042 sy'n ymestyn o'i chyffordd ag ochr ogleddol Cylchfan Croes-y-mwyalch hyd at eichyffordd ag ochr ddeheuol Cylchfan Crown, Torfaen. (Mae mynediad lleol i gael ei gynnal tua'r de

o Gylchfan Cwmbran hyd at bwynt y cau).

5. Y darn o'r A4042 sy'n ymestyn o'i chyffordd ag ochr ogleddol Cylchfan Crown hyd at ei chyffordd ag ochr ddeheuol Cylchfan Turnpike, Torfaen. (Mae mynediad lleol i gael ei gynnal tua'r gogledd o Gylchfan Croes-y-mwyalch a thua'r de o Gylchfan Cwmbran hyd atbwyntiau'r cau).

6. Y darn o'r A4042 sy'n ymestyn o'i chyffordd ag ochr ogleddol Cylchfan Turnpike hyd at eichyffordd ag ochr ddeheuol Cylchfan Edlogan Way, Torfaen. (Mae mynediad lleol i gael ei gynnal

tua'r gogledd o Gylchfan Croes-y-mwyalch a thua'r de o Gylchfan Cwmbran hyd at bwyntiau'r cau).

7. Y darn o'r A4042 sy'n ymestyn o'i chyffordd ag ochr ogleddol Cylchfan Edlogan Way hyd at ei chyffordd ag ochr ddeheuol Cylchfan Cwmbran, Torfaen. (Mae mynediad lleol i gael ei gynnal tua'r gogledd o Gylchfan Croes-y-mwyalch hyd at bwynt y cau).Llwybrau Eraill

Codir arwyddion priodol i nodi'r gwyriad ar gyfer y llwybrau eraill a byddant yn amrywio gan ddibynnu ar ben y daith a phryd y bydd darn penodol o'r A4042 a ddisgrifir uchod ar gau dros dro i draffig.

Pan fydd y darnau o'r A4042 a ddisgrifir ym mharagraffau 1 a 2 o'r Atodlen ar gau, y llwybr amgen ar gyfer cerbydau y mae eu huchder yn llai na 4.8 o fetrau yw mynd ar yr A4042, y B4591 a'r B4596 Heol

Caerllion.

Y llwybr amgen ar gyfer cerbydau y mae eu huchder dros 4.8 o fetrau yw mynd ar yr A4042, y B4591, y B4596 Heol Caerllion, y B4237 a'r M4 tua'r dwyrain neu'r gorllewin yn 6l yr angen.

Bydd llwybrau eraill ar gael ar gyfer yr holl cyfnodau cau eraill drwy fynd ar yr A4042 Heidenheim

Drive, yr A4051 Malpas Road a'r A4051 Cwmbran Drive, fel y bo'n briodol.

THE A4042 TRUNK ROAD (CAERLEON ROUNDABOUT, NEWPORT TO CWMBRAN ROUNDABOUT, TORFAEN) (TEMPORARY PROHIBITION OF VEHICLES) ORDER 2019

THE WELSH MINISTERS have made an Order under section 14 of the Road Traffic Regulation Act

1984, which is necessary to undertake works on or near the A4042 trunk road between Caerleon Roundabout, Newport and Cwmbran Roundabout, Torfaen.

The effect of the Order is to temporarily prohibit all vehicles, other than those being used by the emergency services and for the works, from proceeding on the lengths of the A4042 specified in the Schedule to this Notice. The alternative route arrangements are also outlined therein.

The temporary prohibition, which will be signed accordingly, is expected to first come into force on 7 September 2019 and operate intermittently overnight (20:00 - 06:00 hours) for a maximum duration

of 18 months. Whenever possible, notice of closures will be displayed approximately one week in advance.

A copy of the Order and Notice can be viewed on the Welsh Government's website at

https://gov

. wales/road-orders

J SADDLER, Transport, Welsh Government

SCHEDULE

Temporary Prohibition of Vehicles & Alternative Routes

1. The length of the A4042 westbound carriageway that extends from its junction with the western side of Caerleon Roundabout to the nosing of the M4 Junction 25A westbound exit slip road.2. The length of the A4042 eastbound carriageway that extends from its junction with the easternside of Grove Park Roundabout to its junction with the western side of Caerleon Roundabout, Newport.

3. The length of the A4042 that extends from its junction with the northern side of Grove Park Roundabout, Newport to its junction with the southern side of Croes-y-Mwyalch Roundabout, Torfaen.4. The length of the A4042 that extends from its junction with the northern side of Croes-y-Mwyalch Roundabout to its junction with the southern side of Crown Roundabout, Torfaen. (Local access to be maintained southbound from Cwmbran Roundabout to point of closure).5. The length of the A4042 that extends from its junction with the northern side of CrownRoundabout to its junction with the southern side of Turnpike Roundabout, Torfaen. (Local access to be maintained northbound from Croes-y-Mwyalch Roundabout and southbound from Cwmbran Roundabout to points of closure).

6. The length of the A4042 that extends from its junction with the northern side of Turnpike Roundabout to its junction with the southern side of Edlogan Way Roundabout, Torfaen. (Local access to be maintained northbound from Croes-y-Mwyalch Roundabout and southbound from Cwmbran Roundabout to points of closure).7. The length of the A4042 that extends from its junction with the northern side of Edlogan Way Roundabout to its junction with the southern side of Cwmbran Roundabout, Torfaen. (Local access to be maintained northbound from Croes-y-Mwyalch Roundabout to point of closure).Alternative Routes

The alternative routes will be signed with appropriate diversion signs and will vary depending on destination and when a particular length of the A4042 described above is temporarily closed to traffic.

During closures of the lengths of the A4042 described in paragraphs 1 and 2 of the Schedule, the

alternative route for vehicles less than 4.8 metres in height is via the A4042, B4591 and B4596

Caerleon Road.

The alternative route for vehicles over 4.8 metres is via the A4042, B4591, B4596 Caerleon Road,

B4237 and the east or westbound M4 as necessary.

Alternative routes for all other closures will be available via the A4042 Heidenheim Drive, A4051 Malpas Road and A4051 Cwmbran Drive, as appropriate.

Attachments

NP4383162.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices