Search for more Public Notices in your area
Traffic

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (CLYTHA PARK RD (RHAN) CASNEWYDD) GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2019

Notice ID: NP4383290

Notice effective from
9th September 2019 to 9th October 2019

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (CLYTHA PARK RD (RHAN) CASNEWYDD)
GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2019
HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn i wneud gorchymyn, a fydd §'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Clytha Park Rd o'i gyffordd cylchfan § Westfield Rd i gyfeiriad de ddwyreiniol am oddeutu 145m. Y llwybr amgen yw Fields Rd - Edward VII Ave - Fields Park Rd - B4240 Risca Rd - B4591 Caerau Rd - Clytha Park Rd ac i'r gwrthwyneb. Y rheswm dros wneud y gorchymyn ywi atgyweirio difrod i'r gerbytffordd a achosir gan garthffos wedi'i blocio. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 18 Medi 2019 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith arfaethedig wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau erbyn diwedd Medi. Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio. Ni fydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael, gellir cyrchu eiddo trwy Oakfield Rd a Westfield Rd. Dyddiedig 9 Medi 2019
G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y Ganolfan Ddinesig Casnewydd, NP20 4UR
NEWPORT CITY COUNCIL
(CLYTHA PARK RD (PART) NEWPORT)
(TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC)
ORDER 2019
Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along Clytha Park Rd from its roundabout junction with Westfield Rd in a south easterly direction for approx. 145m. The alternative route is Fields Rd - Edward
VII Ave - Fields Park Rd - B4240 Risca Rd - B4591
Caerau Rd - Clytha Park Rd and vice versa. The reason for making the order is to repair damage to the carriageway caused by a blocked sewer. The proposed orderwill be operative from 18 September 2019 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the proposed works have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed by the end of September. Pedestrian access will be available. Emergency vehicle access will not be available, properties can be accessed via Oakfield Rd and Westfield Rd. Dated: 9 September 2019 G D Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR

Attachments

NP4383290.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices