Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (HIGH ST CAERLEON NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC)

Notice ID: NP4383443

Notice effective from
23rd September 2019 to 23rd October 2019

NEWPORT CITY COUNCIL (HIGH ST CAERLEON NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC)

ORDER & (MILL ST/ CASTLE ST CAERLEON NEWPORT)(TEMPORARY SUSPENSION OF ONE-WAY TRAFFIC ORDER) ORDER 2019

Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers underthe Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is (1) to prohibit any vehicle from proceeding along High St Caerleon approx. 65m south of Lodge Rd for a distance of approx. 25m in a south easterly direction; (2) to suspend the one way order on Mill St /Castle St. High St from its junction with Hanbury Close to the point of closure will be access only. The alternative route north of the closure will be via Lodge Rd -High St- Broadwalk; south of the closure will be via Castle St -Mill St. The reason for making the order is the renewal of a manhole cover and frame. The order is operative from 3 October 2019 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier It is anticipated that the works will be completed in 1 day after 6.30pm. Pedestrian access will be available; emergency vehicle access will be available with a short delay to plate over excavation

Dated: 23 September 2019

G.D.Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (HIGH STREET CAERLEON CASNEWYDD) GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) & (MILL ST/CASTLE ST CAERLEON CASNEWYDD) GORCHYMYN (ATAL DROS DRO O ORCHYMYN TRAFFIG UN FFORDD) 2019

Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o (1) wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd High St Caerleon oddeutu 65m i r de o Lodge Rd am bellter o oddeutu 25m i gyfeiriad y de-ddwyrain (2) atal gorchymyn un ffordd ar Mill St / Castle St. High St o i gyffordd a Hanbury Clos i r pwynt cau fydd mynediad yn unig. Bydd y llwybr amgen i r gogledd o r cau trwy Lodge Rd -High St- Broadwalk; i r de o r cau trwy Castle St - Mill St. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw adnewyddu gorchudd a ffram twll archwilio. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 3 Hydref 2019 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i r gwaith cael ei gwblhau ofewn 1 diwrnod.arol 6.30pm. Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio; bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael gydag oedi byr i blatio dros gloddio.

Dyddiedig: 23 Medi 2019

G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y Ganolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4383443.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices