Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (LAWRENCE HILL NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019

Notice ID: NP4383943

Notice effective from
11th November 2019 to 11th December 2019

NEWPORT CITY COUNCIL (LAWRENCE HILL NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2019

Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along Lawrence Hill from its junction with Chepstow Rd for a distance of 23m in a north easterly direction. There is no alternative route, road plates will be available to allow access/ egress for residents. The reason for making the order is to enable the renewal of a wash out hydrant. The proposed order will be operative from 26 November 2019 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the proposed works have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 3 days. Pedestrian access will be available, emergency vehicle access will quickly be made available, the road will be re-opened each evening.

Dated: 11 November 2019

G D Price Head of Law and Regulation

Civic Centre Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (LAWRENCE HILL CASNEWYDD)

GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2019

HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn i wneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Lawrence Hill o'i gyffordd a Chepstow Rd am bellter o 23m i gyfeiriad gogledd-ddwyreiniol. Nid oes llwybr arall, bydd platiau ffyrdd ar gael i ganiatau mynediad / allanfa i breswylwyr. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw galluogi adnewyddu golchi hydrant allan. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 26 Tachwedd 2019 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith arfaethedig wedi ei gwblhau, p un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i r gwaith cael ei gwblhau o fewn 3 diwrnod. Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio, bydd mynediad brys ar gael yn gyflym, bydd y ffordd yn cael ei hailagor bob nos.

Dyddiedig: 11 Tachwedd 2019

G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio

Y Ganolfan Ddinesig Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4383943.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices