Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (CLYTHA PARK ROAD, NEWPORT) (PROHIBITION OF WAITING) TEMPORARY ORDER 2021

Notice ID: NEW2158731

Notice effective from
30th July 2021 to 29th August 2021

NEWPORT CITY COUNCIL
(CLYTHA PARK ROAD, NEWPORT) (PROHIBITION OF WAITING) TEMPORARY ORDER 2021
NOTICE Is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) and all other enabling powers intends not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be to prohibit waiting at any time on the northern side of Clytha Park Road, from the existing double yellow lines outside No. 26 Clytha Park Road for a distance of 51 metres in an easterly direction to the existing double yellow lines outside No. 28 Clytha Park Road.
The reason for making the order is to ensure pedestrian safety by enabling the introduction of a temporary footway scheme which will redirect pedestrians safely around the existing large trees and uneven footway. The order will come into operation on 07 August 2021 and will continue in force for a period not exceeding 18 months. All access to properties will be maintained. The draft order and a map showing the affected roads can be requested by emailing

conveyancing.team@newport.gov.uk

.
DATED: 30 July 2021
G D Price, Head of Law and Regulation,
Civic Centre, Newport, NP20 4UR

GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD
(CLYTHA PARK ROAD, CASNEWYDD) (GWAHARDD AROS DROS DRO) 2021

Hysbysir drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd, wrth ymarfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) a phob pwer galluogi arall yn bwriadu gwneud gorchymyn heb fod yn llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn a fydd yn gwahardd aros ar unrhyw adeg ar ochr ogleddol Clytha Park Road, o'r llinellau melyn dwbl presennol y tu allan i Rif 26 Clytha Park Road am bellter o 51 metr i gyfeiriad y dwyrain i'r llinellau melyn dwbl presennol y tu allan i Rif 28 Clytha Park Road.
Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw sicrhau diogelwch cerddwyr drwy alluogi cyflwyno cynllun troedffordd dros dro a fydd yn ailgyfeirio cerddwyr yn ddiogel o amgylch y coed mawr a throedffordd anwastad presennol. Daw'r gorchymyn hwn i rym ar 07 Awst 2021 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nad yw'n hwy na 18 mis. Caiff mynediad i eiddo ei gadw. Gellir gofyn am y gorchymyn drafft a map sy'n dangos y ffyrdd yr effeithir arnynt drwy e-bostio

conveyancing.team@newport.gov.uk

.
DYDDIAD: 30 Gorffennaf 2021
G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio,
Canolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NEW2158731.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices