Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (B4237 CHEPSTOW ROAD, NEWPORT) (VARIATION OF SPEED LIMITS) ORDER 2021

Notice ID: NEW2289829

Notice effective from
16th December 2021 to 15th January 2022

NEWPORT CITY COUNCIL (B4237 CHEPSTOW ROAD, NEWPORT) (VARIATION OF SPEED LIMITS) ORDER 2021
Newport City Council hereby gives notice that acting as local traffic authority and in exercise of its powers under section 84 of the Road Traffic Regulation Act 1984 and of all other enabling powers and after consultation with the Chief Officer of Police has, on 16 December 2021 made the above Order, the effect of which will be to extend the 30mph length of Chepstow Road and reduce the 40mph extent accordingly, as described in the schedule below.
SCHEDULE
30MPH SPEED LIMIT
i) Eastbound carriageway from a point 220 metres northeast of its junction with the centreline of Quantock Drive to a point 80 metres east of its junction with the Celtic Manor Resort.

ii) Westbound carriageway from a point 6 metres west of its junction with the Holiday Inn entrance to a point 220 metres northeast of its junction with the centreline of Quantock Drive.

40MPH SPEED LIMIT
i) Eastbound carriageway from a point 80 metres northeast of its junction with the Celtic Manor Resort to its junction with the M4 /A449 /A48 Coldra roundabout.

ii) Westbound carriageway from its junction with the M4 / A449 / A48 Coldra roundabout to a point 6 metres west of its junction with the Holiday Inn entrance.

The order will come into operation on 17 December 2021.
The order and a map showing the affected roads can be requested by emailing conveyancing.

team@newport.gov.uk

. If you wish to question the validity of the order, or of any provision contained in it, on the grounds that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that any requirement of that act or of any instrument made under it has not been complied with in relation to the order, you may, within six weeks from 16 December 2021 apply to the High Court for this purpose.
DATED: 16 December 2021
G D Price
Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR
GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD (B4237 CHEPSTOW ROAD, CASNEWYDD) (AMRYWIO TERFYNAU CYFLYMDER) 2021
Mae Cyngor Dinas Casnewydd drwy hyn yn rhoi hysbysiad ei fod, wrth weithredu fel awdurdod traffig lleol ac wrth arfer ei bwerau o dan adran 84 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a'r holl bwerau galluogi eraill ac yn sgil ymgynghori gyda Phrif Swyddog yr Heddlu, wedi, ar 16 Rhagfyr 2021, wneud y Gorchymyn uchod, a'i effaith fydd ymestyn rhan 30mya Chepstow Road a lleihau'r terfyn 40mya yn unol a hynny, fel y disgrifir yn yr atodlen isod.

ATODLEN TERFYN CYFLYMDER 30MYA
i) Y Ion gerbydau tua'r dwyrain o bwynt 220 o fetrau i'r gogledd-ddwyrain o'i chyffordd a llinell ganol Quantock Drive hyd at bwynt 80 metr i'r dwyrain o'r gyffordd a'r Celtic Manor Resort.

ii) Y I6n gerbydau o bwynt 6 metr i'r gorllewin o'i chyffordd i'r mynedfa i'r Holiday Inn i bwynt 220 metr i'r gogledd-ddwyrain i'w chyffordd a llinell ganol Quantock Drive.

TERFYN CYFLYMDER 40MYA
i) Y Ion gerbydau tua'r dwyrain o bwynt 80 metr i'r gogledd-ddwyrain o'r gyffordd a'r Celtic Manor Resort hyd at ei chyffordd a chylchfan yr M4 /A449 /A48 Coldra.

ii) Y Ion gerbydau tua'r gorllewin o'i chyffordd a chylchfan yr M4 / A449 / A48 Coldra hyd at bwynt 6 metr i'r gorllewin o'i chyffordd a mynedfa'r Holiday Inn.

Caiff y gorchymyn ei roi ar waith ar 17 Rhagfyr 2021.
Gellir gofyn am y gorchymyn a map sy'n dangos y ffordd yr effeithir ami drwy e-bostio conveyancing.

team@newport.gov.uk

. Os ydych am gwestiynu darpariaethau neu ddilysrwydd y gorchymyn ar y sail nad ydynt o fewn y pwerau a ddyfarnwyd gan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw un o ofynion y Ddeddf, neu unrhyw offeryn a wnaed dan y Ddeddf, o ran y Gorchymyn, gallwch, o fewn chwe wythnos o 16 Rhagfyr 2021, wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwn.

DYDDIAD: 16 Rhagfyr 2021
G D Price
Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Canolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NEW2289829.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices