Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING

Notice ID: NEW2284714

Notice effective from
16th December 2021 to 15th January 2022

NEWPORT CITY COUNCIL (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING

AND LOADING AND ON STREET PARKING PLACES) (CIVIL ENFORCEMENT) (AMENDMENT No.2) (STREET PARKING PLACES FOR DISABLED PERSONS) ORDER 2021 TAKE NOTICE that Newport City Council in exercise of its powers under Sections 1(1), 2 (1) to (3), 4(1), 4(2), 32(1), 35(1), 45, 46, 49, 53 and Parts III and IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 (hereinafter referred to as "the 1984 Act"), Part 6 of the Traffic Management Act 2004 (hereinafter referred to as "the 2004 Act") and all other enabling powers and after consultation with the Chief Officer of Police has on 16 December 2021 made the above Order. The Order will come into operation 23 December 2021. The effect of the Order will be to implement parking spaces for disabled persons on the highway at the locations listed in Schedule 1 to this Notice, to remove parking spaces for disabled persons at the locations listed in Schedule 2, and to amend a parking bay for residents at Corporation Road to allow for a disabled space, as specified in Schedule 3. The order amends the Newport City Council (Prohibition And Restriction Of Waiting And Loading And On Street Parking Places) (Civil Enforcement) Order 2019 in that the Map Schedules have been amended and replacement map tiles inserted. The Order, and a map showing the affected roads may be inspected at the offices of Newport City Council, Civic Centre, Newport during normal office hours Monday to Friday by prior appointment or copies can be provided by email. Enquiries should be sent to

conveyancing.team@newport.gov.uk

. If you wish to question the validity of the Orders, or of any provision contained in them, on the grounds that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that any requirement of that Act or of any instrument made under it has not been complied with in relation to the Orders, you may, within six weeks from 16 December 2021 apply to the High Court for this purpose.

SCHEDULE 1 8 Gordon Street, 11 Brynglas Crescent, 15 Corporation Road, 17 Coverack Road, 26 Constance Street, 29 Rosslyn Road, 30 Warwick Road, 37 Morden Road, 40 Carisbrooke Road, 44 Lennard Street, 51 Goodrich Crescent, 103 Albany Street, 159 Maesglas Crescent, 214 Tregwilym Road, 607 Chepstow Road.

SCHEDULE 2 1 Camelot Place, 2 Collier Street, 2 Horrocks Close (adjacent to 21 Wavell Drive), 7 Sterndale Bennett Road, 49 Sterndale Bennett Road, 14 Downing Street, 15 Brynderwyn Road, 17 Llewellyn Street, 23 Arundel Road, 49 Richmond Road, 50 Livale Road, 55 Stafford Road, 69 Duckpool Road, 120 St Julian's Road, 142 Waltwood Road, 146 Waltwood Road, 231 Waltwood Road, 605 Monnow Way (opposite).

SCHEDULE 3 Corporation Road - Resident Permit Parking Bay Zone BC (Mon-Sat 8:00am to 8:00pm)

a) Remove that section only of resident permit parking bay outside No.15 Corporation Road from its property boundary line with No.13 Corporation Road to its property boundary line with No.17 Corporation Road, a distance of approximately 6.2 metres.b) Existing 58 metres section of resident permit parking bay outside properties No.1 to No.17 Corporation Road shall be amended to show two new lengths of:-i) 45.7 metres from its existing location at No.1 Corporation Road to the common property boundary line of Nos.13 and 15 Corporation Road, andii) 6.1 metres from the common property boundary line of Nos.15 and 17 Corporation Road to the common property boundary line of Nos.17 and 19 Corporation Road.DATED: 16 December 2021 G D Price

Head of Law and Regulation,

Civic Centre, Newport, NP20 4UR_

GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD

(GWAHARDD A CHYFYNGU AR AROS A LLWYTHO A MANNAU PARCIO AR Y STRYD) (GORFODI SIFIL) (DIWYGIAD Rhif 2) (MANNAU PARCIO AR Y STRYD I BOBL ANABL) 2021

Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Dinas Casnewydd drwy arfer ei bwerau dan Adrannau 1 (1), 2 (1) i (3), 4(1), 4(2), 32(1), 35(1), 45, 46, 49, 53 a Rhannau III a IV Atodlen 9 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (y cyfeirir ati wedi hyn fel "Deddf 1984"), Rhan 6 o Ddeddf Rheoli Traffig 2004 (y cyfeirir ati wedi hyn fel "Deddf 2004") a'r holl bwerau galluogi eraill ac ar fll ymgynghori a Phrif Swyddog yr Heddlu wedi gwneud y Gorchymyn uchod ar 16 Rhagfyr 2021. Caiff y gorchymyn ei roi ar waith ar 23 Rhagfyr 2021.

Bydd y Gorchymyn yn creu mannau parcio ar gyfer pobl anabl ar y briffordd yn y lleoliadau a restrir yn Atodlen 1 yr Hysbysiad hwn, yn cael gwared ar fannau parcio ar gyfer pobl anabl yn y lleoliadau a restrir yn Atodlen 2, ac yn diwygio man parcio i breswylwyr yn Corporation Road i greu man parcio i bobl anabl, fel y nodir yn Atodlen 3. Bydd y gorchymyn yn diwygio Gorchymyn Cyngor Dinas Casnewydd (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Mannau Parcio ar y Stryd) (Gorfodi Sifil) 2019 gan y caiff yr Atodlenni Map eu diwygio a'r teils map newydd eu mewnosod. Gellir archwilio'r Gorchymyn, ynghyd a map yn dangos y ffyrdd yr effeithir arnynt yn swyddfeydd Cyngor Dinas Casnewydd yn y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd yn ystod oriau swyddfa arferol o ddydd Llun i ddydd Gwener drwy apwyntiad neu gellir darparu copfau drwy e-bost. Dylid anfon ymholiadau at

conveyancing.team@newport.gov.uk

. Os ydych am gwestiynu darpariaethau neu ddilysrwydd y Gorchymyn ar y sail nad ydynt o fewn y pwerau a ddyfarnwyd gan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw un o ofynion y Ddeddf, neu unrhyw offeryn a wnaed dan y Ddeddf, o ran y Gorchymyn, gallwch, o fewn chwe wythnos i 16 Rhagfyr 2021 wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwn.

ATODLEN 1 8 Gordon Street, 11 Brynglas Crescent, 15 Corporation Road, 17 Coverack Road, 26 Constance Street, 29 Rosslyn Road, 30 Warwick Road, 37 Morden Road, 40 Carisbrooke Road, 4 4 Lennard Street, 51 Goodrich Crescent, 103 Albany Street, 159 Maesglas Crescent, 214 Tregwilym Road, 607 Chepstow Road.

ATODLEN 2 1 Camelot Place, 2 Collier Street, 2 Horrocks Close (ar bwys 21 Wavell Drive), 7 Sterndale Bennett Road, 49 Sterndale Bennett Road, 14 Downing Street, 15 Brynderwyn Road, 17 Llewellyn Street, 23 Arundel Road, 49 Richmond Road, 50 Livale Road, 55 Stafford Road, 69 Duckpool Road, 120 St Julian's Road, 142 Waltwood Road, 146 Waltwood Road, 231 Waltwood Road, 605 Monnow Way (cyferbyn).

ATODLEN 3 Corporation Road - Man Parcio i Breswylwyr a Thrwydded - Parth BC (Llun-Sad 8:00am tan 8:00pm)

a) Dileu'r rhan honno o'r man parcio i breswylwyr a thrwydded y tu allan i 15 Corporation Road o'r ffin a 13 Corporation Road i'r ffin a 17 Corporation Road, pellter o tua 6.2 metr.b) Caiff y man parcio 58 metr i breswylwyr a thrwydded y tu allan i 1 i 17 Corporation Road ei ddiwygio'n ddau hyd fel a ganlyn:i) 45.7 metr o leoliad cyfredol yman parcio wrth 1 Corporation Road i ffin gyffredin 13 a 15 Corporation Road, a

ii) 6.1 metr o ffin gyffredin 15 a 17 Corporation Road i ffin gyffredin 17 a 19 Corporation Road.DYDDIAD: 16 Rhagfyr 2021 G D Price

Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio,

Canolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR_

Attachments

NEW2284714.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices