Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND ON STREET PARKING PLACES) (CIVIL ENFORCEMENT) (AMENDMENT No.1) ORDER 2021

Notice ID: NEW2308694

Notice effective from
17th January 2022 to 16th February 2022

NEWPORT CITY COUNCIL (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND ON STREET PARKING PLACES) (CIVIL ENFORCEMENT) (AMENDMENT No.1) ORDER 2021

TAKE NOTICE that Newport City Council in exercise of its powers under Sections 1(1), 2 (1) to (3), 4(1), 4(2), 32(1), 35(1), 45, 46, 49,53 and Parts III and IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 (hereinafter referred to as "the 1984 Act"), Part 6 of the Traffic Management Act 2004 (hereinafter referred to as "the 2004 Act") and all other enabling powers and after consultation with the Chief Officer of Police has on 04 November 2021 made the above Order. The Order will come into operation on 18 January 2022. Effect of the Order:

1. To revoke "No Waiting 8.00am to 6.00pm" on the following lengths of road:

GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD (GWAHARDD A CHYFYNGU AR AROS A LLWYTHO A MANNAU PARCIO AR Y STRYD) (GORFODI SIFIL) (DIWYGIAD Rhif 1) 2021

1)

HYSBYSIR DRWY HYN fod Cyngor Dinas Casnewydd drwy arfer ei bwerau dan Adrannau 1(1), 2 (1) i (3), 4(1), 4(2), 32(1), 35(1), 45, 46, 49, 53 a Rhannau III a IV Atodlen 9 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (y cyfeirir ati wedi hyn fel "Deddf 1984"), Rhan 6 o Ddeddf Rheoli Traffig 2004 (y cyfeirir ati wedi hyn fel "Deddf 2004") a'r holl bwerau galluogi eraill ac ar SI ymgynghori a Phrif Swyddpg yr Heddlu wedi gwneud y Gorchymyn uchod ar 04 Tachwedd 2021. Daw'r gorchymyn hwn i rym ar 18 lonawr 2022 Effaith y Gorchymyn:

1. Dirymu "Dim Aros 8.00am i 6.00pm" ar y darnau canlynol o'r ffordd:

North Street_

Chepstow Road (near Celtic Manor junction)

Eastern side outside St Woolos Primary School for a distance of 38 metres_

Southern side of eastbound carriageway from a point 207 metres southwest of the junction with the Holiday Inn entrance in south westerly direction for a distance of 109 metres.

North Street_

Chepstow Road (ger cyffordd Celtic Manor)

Yr ochr ddwyreiniol y tu allan i Ysgol Gynradd Sant Gwynllyw am bellter o 38 metr_

Ar ochr ddeheuol y I6n gerbydau i'r dwyrain o bwynt 207 metr i'r de-orllewin o'r gyffordd a mynedfa'r Holiday Inn tua'r de-orllewin am 109 metr.

2. To introduce "No Waiting 8.00am to 6.00pm" on the following length of road:North Street I Eastern side, from the southern end of the school keep clear markings in a southerly _I direction for a distance of 15 metres._

_I

3. To introduce "No Waiting at Any Time" on the following lengths of road:2. Cyflwyno "Dim Aros 8.00am i 6.00pm" ar y darnau canlynol o'r ffordd:North Street I Ar ochr y de-ddwyrain o ben deheuol y marciau "Ysgol Cadwch yn Glir" am 15 metr _I tua'r de._

_I

3. Cyflwyno "Dim Aros o Gwbl" ar y darnau canlynol o'r ffordd:Marlborough Road/ Llanwern Street/Jeffrey Street

i) Southern side of Marlborough Road from its junction with Llanwern Street in a north-westerly direction for 6 metresMarlborough Road/ Llanwern Street/Jeffrey Street

i) Ochr ddeheuol Marlborough Road o'r gyffordd a Llanwern Street i gyfeiriad y gogledd-orllewin am 6 metrii) Ochr ogleddol Llanwern Street o'r gyffordd a Marlborough Road i gyfeiriad y de-orllewin am 8 metriii) Ochr ogleddol Marlborough Road p'r gyffordd a Jeffrey Street i gyfeiriad y gogledd-orllewin am bellter p 12 metr.iii) Ochr orllewinol Jeffrey Street o'i chyffordd a Marlborough Road i gyfeiriad y gogledd-orllewin am bellter o 10 metr._

i) Ochr ddeheuol Church Read o linell ffin eiddo Rhif 60 a Rhif 59 i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain hyd at gyffordd Hereford Street am 8m.ii) Ochr ddeheuol Church Road o'r gyffordd a Hereford Street i gyfeiriad y gogledd-orllewin am 10 metr.iii) Ochr orllewinol Hereford Street o'i chyffordd a Church Road i gyfeiriad y de-ddwyrain am 5 metr.iv) Ochr ddwyreiniol Hereford Street o'r gyffordd a Church Road tua'r de-ddwyrain am 10 metr.___i) Ochr ogleddol y Ion gerbydau tua'r dwyrain o'r gyffordd & mynedfa'r Celtic Manor i gyfeiriad y gogledd-orllewin am 3 metr.ii) Ochr ogleddol y Ion gerbydau tua'r dwyrain o'r gyffordd & mynedfa'r Celtic Manor i gyfeiriad y gogledd-orllewin am 80 metr.iii) Ochr ogleddol y Ion gerbydau tua'r dwyrain o'r gyffordd a mynedfa'r Celtic Manor i gyfeiriad y de-orllewin i glirffordd y safle bws presennol am 120 metr.iv) Ar ochr ddeheuol y Ion gerbydau i'r gorllewin, o bwynt 6 metr i'r gorllewin o'r gyffordd a mvnedfa'r Holiday Inn tua'r de-prllewin am 310 metr._i) Ochr y gorllewin: O'i chyffordd a llinell balmant ddeheuol ei chyffordd a Church Road hyd at bwynt 15 metr i'r de ohoni.ii) Ochr y dwyrain: O'i chyffordd a llinell balmant ddeheuol ei chyffordd a Church Road hyd at bwvnt 10 metr i'r de ohoni.__Church Road junction with Hereford Street

ii) Northern side of Llanwern Street from its junction with Marlborough Road in a south westerly direction for a distance of 8 metres.iii) Northern side of Marlborough Road from its junction with Jeffrey Street in a north westerly direction for a distance of 12 metres.iv) Western side of Jeffrey Street from its junction with Marlborough Road in a north westerly direction for a distance of 10 metres._i) Southern side of Church Road from the property boundary line of Nos.60 and No.59 in a north easterly direction to the junction of Hereford Street for a distance of 8m.Cyffordd Church Road & Here­ford Street

Chepstow Road (near Celtic Manor junction)

ii) Southern side of Church Road from its junction with Hereford Street in a north easterly direction for a distance of 10 metres.iii) Western side of Hereford Street from its junction with Church Road in a south easterly direction for a distance of 15 metres.iv) Eastern side of Hereford Street from its junction with Church Road in a south easterly direction for a distance of 10 metres._i) Northern side of eastbound carriageway from the junction with the Celtic Manor entrance in a north westerly direction for a distance of 3 metres.Chepstow Road (ger cyffordd Celtic Manor)

Hereford Street

ii) Northern side of eastbound carriageway from the junction with the Celtic Manor entrance in a north westerly direction for a distance of 80 metres.iii) Northern side of the eastbound carriageway from the junction with the Celtic Manor entrance in a south westerly direction to the existing bus stop clearway for a distance of 120 metres.iv) Southern side of westbound carriageway, from a point 6 metres west of the junction with the Holiday Inn entrance in a south westerly direction for a distance of 310 metres._i) Western side: From its junction with the southern kerb line of its junction with Church Road to
Hereferd Street

Church Road

a point 15 metres south thereof.

ii) Eastern side: From its junction with the southern kerb line of its junction with Church Road to a point 10 metres south thereof._i) Southern side: From its junction with the western kerbline of its junction with Hereford Street
Church Road

i) Ochr y de; O'i chyffordd & llinell balmant orllewinol ei chyffordd a Hereford Street i bwynt 8
to a point 8 metres west thereof.

ii) Southern side: From its junction with the eastern kerbline of its junction with Hereford Street to a point 10 metres east thereof._4. To revoke "No Waiting at Any Time" on the following lengths of road:

metr i'r gorllewin ohoni.

ii) Ochr y de; O'i chyffordd a llinell balmant ddwyreiniol ei chyffordd a Hereford Street i bwynt 10 metr i'r dwvrain ehoni._4. Dirymu "Dim Aros o Gwbl" ar y darnau canlynol o'r ffordd:

Chepstow Road in vicinity of

Celtic Manor Junction_

Junction Road

Northern side of eastbound carriageway from the junction with the Celtic Manor entrance in a

south easterly direction for a distance of approximately 22 metres_

Northern side from a point 25 metres east of its junction with Caerleon Road in a north easterly

Chepstow Road yng nghyffiniau

Cvffordd Celtic Manor_

Junction Road

Ochr ogleddol y lOn gerbydau tua'r dwyrain o'r gyffordd a mynedfa'r Celtic Manor i gyfeiriad y

de-ddwvrain am tua 22 metr._

Ar ochr y gogledd, o bwynt 25 metr tua'r dwyrain o'r gyffordd a Caerleon Road i gyfeiriad y

5.

direction for a distance of 20 metres._

To introduce "No Loading at Any Time (24 hours)" on the following lengths of road:

5.

aooledd-ddwvrain am 20 metr._

Cyflwyno "Dim Aros ar Unrhyw Adeg (24 awr)" ar y darnau canlynol o'r ffordd:

Clytha Square (including part of i) Western side from the hospital entrance in a northerly direction for a distance of 9.5 metres. Dewsland Park Road) ii) Western side from a point 24.5 metres north of the hospital entrance in a northerly direction fora distance of 12 metres.

iii) Eastern side from the hospital entrance in a northerly direction for a distance of 4.5 metresiv) Southern side from a point 4.5 metres north from the hospital entrance in a south easterly direction for a distance of12 metres.v) Southern side of the central Clytha Square in an easterly direction for a distance of 10 metres.vi) Western side of the entire central Clytha Square, for a distance of 14 metres.vii) Northern side of the central Clytha Square, for a distance of 16 metres in an easterly direction.viii) Northern side from the junction of Dewsland Park Road in an easterly direction for a distance of 12 metres.ix) Northern side from the junction of Dewsland Park road in a northerly direction (along Dewsland_I Park Road) for a distance pf 10 metres._

Park Road) for a distance pf 10 metres._

6. To introduce "No waiting Monday to Friday 8.00am to 4.00pm" on the following lengths of road:

Sgwar Clytha (gan gynnwys rhan o Dewsland Park Road)

i) Ochr y gorllewin o fynedfa'r ysbyty i gyfeiriad y gogledd am 9.5 metr.ii) Ochr y gorllewin o bwynt 24.5 metr i'r gogledd o fynedfa'r ysbyty i gyfeiriad y gogledd am
12 metr.

iii) Ochr y dwyrain o fynedfa'r ysbyty i gyfeiriad y gogledd am 4.5 metr.iv) Ochr y gorllewin o bwynt 4.5 metr i'r gogledd o fynedfa'r ysbyty i gyfeiriad y de-ddwyrain am 12 metr.v) Ochr ddeheuol o sgwar canolog Clytha i gyfeiriad y dwyrain am 10 metr.vi) Ochr orllewinol sgwar canolog Clytha yn gyfan, am 14 metr.vii) Ochr ogleddol sgwar canolog Clytha am 16 metr tua'r dwyrain.viii) O ochr y gogledd o'r gyffordd a Dewsland Park Road, tua'r dwyrain am 12 metr.ix) O ochr y gogledd o'r gyffordd a Dewsland Park Road, tua'r gogledd_I far hvd Dewsland Park Road) am 10 metr._

far hvd Dewsland Park Road) am 10 metr._

Cyflwyno "Dim Aros Llun i Gwener 8.00am i 4.00pm" ar y darnau canlynol o'r ffordd:

Church Road I Ochr y gogledd: O bwynt 25 metr i'r gorllewin o ymyl palmant gorllewinol ei chyffordd a BishopI

Street hvd at bwvnt 29 metr i'r gorllewin ohoni. _

Chu

Northern side: From a point 25 metres west of the western kerbline of its junction with Bishop

Street to a point 29 metres west therepf._

Church Road (junction with Hereford Street)

Northern side of Church Road from the property boundary line of Fairoak Nursery School and the Ty Derwen Building in a north easterly direction to the property boundary line at No.15 and

Church Road (cyffordd a Here­ford Street)

Ochr ogleddol Church Road o linell ffin eiddo Ysgol Feithrin Fairoak ac Adeilad Ty Derwen i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain i linell ffin yr eiddo yn Rhif 15 a Rhif 16 am

No.16 for a distance of 29 metres._

To introduce a "Bus Stop Clearway" in the following lengths of road:

■29_metc_

_

'. Cyflwyno "Clirffordd Safle Bws" ar y darnau canlynol o'r ffordd:

Beaufort Road

Northern side from a ppint 26 metres east pf the junction with Monmouth Drive for a distance of

19 metres._

Beaufort Road

Ar ochr y gogledd o bwynt 26 metr i'r dwyrain o'r gyffordd a Monmouth Drive am 19 metr i'r

dwvrain_

Corporation Road

Southern side from a point 3 metres west of the garage entrance in a westerly direction for a

Corporation Road

Ar ochr y de o bwynt 3 metr i'r gorllewin o fynedfa'r garej tua'r gorllewin am

distance of 16 metres._

8. Changes to parking layout at Broadway Bus Parking, Caerleon -

(Note: For setting out purposes, a datum line has been assumed. This line is perpendicular to the northwest kerbline of Broadway where the assumed centreline of the footpath known as Fosse Lane intersects the kerbline). Revocations

"parking places reserved for | Northwest kerbline - revoked from a point 5 metres southwest of the datum line to a point 60

metres southwest thereof_

16 metr._

8. Newidiadau i'r cynllun parcio ar barcio Bysus Broadway, Caerllion -

(Sylwer: At ddibenion nodi, tybiwyd llinell datwm. Mae'r llinell hon yn unionsyth i ymyl palmant Broadway

i'r gogledd-orllewin lie mae llinell ganol dybiedig y llwybr cerdded a elwir Fosse Lane yn croesi'r ymyl palmant).

Diddymiadau

"lleoedd parcio wedi'u cadw ar I Ymyl palmant i'r gogledd-orllewin - wedi'i ddirymu o bwynt 5 metr i'r de-orllewin o'r llinell datwm

gyfer bvsiau" "Lleoedd parcio wedi'u cadw

ar avfer bvsiau 7am-7pm"_

"Dim aros Llun-Gwener 7pm-

7am"_

"Dim aros Llun-Gwener 2pm-

4pm"_

"Dim aros ar unrhyw adeg"

i bwvnt 60 metr i'r de-orllewin ohono Ymyl palmant i'r gogledd-orllewin - wedi'i ddirymu o bwynt 5 metr i'r de-orllewin o'r llinell datwm

i bwvnt 37 metr i'r aoaledd-ddwvrain ohono_

Ymyl palmant i'r gogledd-orllewin - wedi'i ddirymu o bwynt 5 metr i'r de-orllewin o'r llinell datwm

i bwvnt 37 metr i'r aoaledd-ddwvrain ohono_

Ymyl palmant i'r de-ddwyrain - wedi'i ddirymu o bwynt 31 metr i'r de-orllewin o'r llinell datwm i

bwvnt 15 metr i'r aoaledd-ddwvrain ohono_

Ymyl palmant i'r de-ddwyrain - wedi'i ddirymu o bwynt 3 metr i'r de-orllewin o'r llinell datwm i bwvnt 15 metr i'r de-orllewin ohono_

"Parking places reserved for

buses 7am-7om"_

"No waiting Mon-Fri 7pm-7am"

"No waiting Mon-Fri 2pm-4pm"

"No waiting at any time"

Northwest kerbline - revoked from a point 5 metres southwest of the datum line to a point 37

metres northeast thereof_

Northwest kerbline - revoked from a point 5 metres southwest of the datum line to a ppint 37

metres northeast thereof_

Southeast kerbline - revoked from a point 31 metres southwest of the datum line to a point 15

metres northeast thereof_

Southeast kerbline - revoked from a point 3 metres southwest of the datum line to a point 15

metres southwest of the datum line._

Proposed restrictions to be introduced

Cyfyngiadau arfaethedig i'w cyflwyno

"No waiting at any time"

i) Northwest kerbline from a point 55 metres southwest of the datum line to a point 29 metres southwest thereof (measured along the kerbline)ii) Southeast kerbline from a point 52 metres southwest of the datum line to a point 48 metres southwest thereof (measured along the kerbline)_i) Northwest kerbline from a point 55 metres southwest of the datum line to a point 7 metres northeast thereofii) Southeast kerbline from a point 3 metres southwest of the datum line to a point 13 metressouthwest thereof_

Northwest kerbline from a point 5 metres southwest of the datum line to a point 14 metres northeast of the datum line

Northwest kerbline from a point 14 metres northeast of the datum line to a point 17 metres northeast thereof_

"Dim aros ar unrhyw adeg"

i) Ymyl palmant i'r gogledd-orllewin o bwynt 55 metr i'r de-orllewin o'r llinell datwm i bwynt 29 metr i'r de-orllewin ohono (wedi'i fesur ar hyd ymyl y palmant)ii) Ymyl palmant i'r de-ddwyrain o bwynt 52 metr i'r de-orllewin o'r llinell datwm i bwynt 48 metr i'r de-orllewin ohono (wedi'i fesur ar hvd vmvl v palmant)_i) Ymyl palmant i'r gogledd-orllewin - wedi'i ddirymu o bwynt 55 metr i'r de-orllewin o'r llinell datwm i bwynt 7 metr i'r gogledd-ddwyrain ohonoii) Ymyl palmant i'r de-ddwyrain o bwynt 3 metr i'r de-orllewin o'r llinell datwm i bwynt 13 metr i'rde-orllewin ohono_

Ymyl palmant i'r gogledd-orllewin o bwynt 5 metr i'r de-orllewin o'r llinell datwm i bwynt 14 metr i'r gogledd-ddwyrain o'r llinell datwm

Ymyl palmant i'r gogledd-orllewin o bwynt 14 metr i'r gogledd-ddwyrain o'r llinell datwm i bwynt

17 metr i'r aoaledd-ddwvrain ohono_

Cadwch yn Glir' ar y darn canlynol o'r ffordd:

"Disabled badge holders only"

"Deiliaid bathodynnau anabl yn unig" -

"Lleoedd parcio wedi'u cadw ar gyfer bysus Llun-Gwe 8am

9.30am. 2pm-4pm"._

"Lleoedd parcio wedi'u cadw ar ovfer bvsiau 24awr"_

9. Cyflwyno marciau 'Ysgol -"Parking plaees reserved for buses Mon-Fri 8am-9:30am,

2om-4pm"._

"Parking places reserved for buses 24hrs"._

9. To introduce "School Keep Clear" markings on the following length of road:St John's Road Southern side from a point 127 metres east of its junction with the eastern kerbline of Kensing-(at Eveswell Primary School)_I ton Place to a point 28 metres northwest thereof._

I

10. To introduce "No waiting at any time and no loading Monday to Friday 8.00am to 4.30pm" on the following length of road:St John's Road Southern side, from a point 99m east of its junction with the eastern kerbline of Kensington_I Place to a place 16 metres northwest thereof._

Place to a place 16 metres northwest thereof._

The proposed order shall have the effect of amending the Newport City Council (Prohibition And Restriction Of Waiting And Loading And On Street Parking Places) (Civil Enforcement) Order 2019 in that the Map Schedules shall be amended and new map tiles inserted.

The Order, and a map showing the affected roads may be inspected at the offices of Newport City Council, Civic Centre, Newport during normal office hours Monday to Friday by prior appointment or copies can be provided by email. Enquiries should be sent to

conveyancing.team@newport.gov.uk

. If you wish to question the validity of the Orders, or of any provision contained in them, on the grounds that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that any requirement of that Act or of any instrument made under it has not been complied with in relation to the Orders, you may, within six weeks from 17 January 2022 apply to the High Court for this purpose. DATED: 17 January 2022 G D Price

Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

St John's Road Ar ochr ddeheuol o bwynt 127 metr i'r dwyrain o'r gyffordd a llinell cwrbyn dwyreiniel Kensington fvn Ysgpl Gvnradd Eveswell)_I Place at bwvnt 28 metr i'r aoaledd-orllewin ohono._I

I

I

10. Cyflwyno "Dim aros ar unrhyw adeg a dim llwytho Llun i Gwener 8.00am i 4.30pm" ar y darnau canlynol o'r ffordd:St John's Road I Ar ochr ddeheuol o bwynt 99m i'r dwyrain o'r gyffordd a llinell cwrbyn ddwyreiniol Kensington II

_I Place at bwvnt 16 metr i'r gogledd-orllewin ohono._I

Place at bwvnt 16 metr i'r gogledd-orllewin ohono._

Effaith y gorchymyn arfaethedig fydd diwygio Gorchymyn Cyngor Dinas Casnewydd (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Mannau Parcio ar y Stryd) (Gorfodi Sifil) 2019 gan y bydd yr Atodlenni Map yn cael eu diwygio a'r teils map newydd yn cael eu mewnosod.

Gellir archwilio'r Gorchymyn, ynghyd & map yn dangos y ffyrdd yr effeithir arnynt yn swyddfeydd Cyngor Dinas Casnewydd yn y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd yn ystod oriau swyddfa arferol o ddydd Llun i ddydd Gwener drwy apwyntiad neu gellir darparu coplau drwy e-bost. Dylid anfon ymholiadau at

conveyancing.team@newport.gov.uk

. Os ydych am gwestiynu darpariaethau neu ddilysrwydd y gorchymyn ar y sail nad ydynt o fewn y pwerau a ddyfarnwyd gan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw un o ofynion y Ddeddf, neu unrhyw offeryn a wnaed dan y Ddeddf, o ran y Gorchymyn, gallwch, o fewn chwe wythnos o 17 lonawr 2022 wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwn. DYDDIAD: 17 lonawr 2022 G D Price

Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Canolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NEW2308694.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices