Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (CAERPHILLY ROAD AND VIADUCT WAY, BASSALEG) (PROHIBITION OF WAITING)

Notice ID: NEW2310342

Notice effective from
20th January 2022 to 19th February 2022

NEWPORT CITY COUNCIL (CAERPHILLY ROAD AND VIADUCT WAY, BASSALEG) (PROHIBITION OF WAITING)
TEMPORARY ORDER 2022
NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) and all other enabling powers intends not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be as follows: 1. to prohibit waiting on the following lengths of road at any time:
(a) Caerphilly Road - North side from a point 10 metres west of its junction with the projected western kerbline of Station Approach to a point 46 metres west thereof.

(b) Viaduct Way - West side from a point

12 metres north of the southern kerbline set back from its junction with Caerphilly Road to a point 36 metres north thereof.
(c) Viaduct Way - west side from a point 62 metres north of the southern kerbline set back from its junction with Caerphilly Road to a point 36 metres north thereof.

Vehicles displaying a parking permit issued by the Council as a consequence of the closure of Bassaleg Bridge will be exempt from this prohibition.
2 . to prohibit all classes of vehicle from waiting on the following lengths of road at any time -
(a) Viaduct Way - West side from the southern kerbline set back from its junction with Caerphilly Road to a point 12 metres north thereof.

(b) Viaduct Way - West side from a point

48 metres north of the southern kerbline set back from its junction with Caerphilly Road to a point 14 metres north thereof.
(c) Viaduct Way - West side from a point

98 metres north of the southern kerbline set back from its junction with Caerphilly Road to a point 35 metres north thereof. The reason for making the order is to facilitate works on adjacent land at Bassaleg Bridge. The order will come into operation on 28 January 2022 and will continue in force for a period not exceeding 18 months. The draft order and a map showing the affected roads can be requested by emailing conveyancing.

team@newport.gov.uk

. DATED: 20 January 2022 G D Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR
NEWPORT CITY COUNCIL (CAERPHILLY ROAD AND VIADUCT WAY, BASSALEG) GORCHYMYN DROS DRO CYNGOR DINAS CASNEWYDD (CAERPHILLY ROAD A VIADUCT WAY, BASALEG) (GWAHARDD AROS) 2022 HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Dinas Casnewydd, wrth arfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) a'r holl bwerau galluogi eraill yn bwriadu, mewn dim llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn, gwneud gorchymyn a fydd yn gorfodi'r hyn a nodir isod:
HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Dinas Casnewydd, wrth arfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) a'r holl bwerau galluogi eraill yn bwriadu, mewn dim llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn, gwneud gorchymyn a fydd yn gorfodi'r hyn a nodir isod:
1. gwahardd aros ar unrhyw adeg ar y darnau canlynol o ffordd:

(a) Caerphilly Road - Ochr y gogledd o bwynt 10 metr i'r gorllewin o'r gyffordd a chwrbyn ymwthiol gorllewinol Station Approach i bwynt 46 metr i'r gorllewin.

(b) Viaduct Way - Ochr y gorllewin o bwynt

12 metr i'r gogledd o'r cwrbyn deheuol a osodwyd yn 61 o'r gyffordd a Caerphilly Road i bwynt 36 metr i'r gogledd.
(c) Viaduct Way - Ochr y gorllewin o bwynt 62 metr i'r gogledd o'r cwrbyn deheuol a osodwyd yn 01 o'r gyffordd a Caerphilly Road i bwynt 36 metr i'r gogledd.

Caiff cerbydau sy'n arddangos trwydded parcio a gyhoeddwyd gan y Cyngor o ganlyniad i gau Pont Basaleg eu heithrio o'r gwaharddiad hwn.
2. gwahardd pob math o gerbyd rhag aros ar unrhyw adeg ar y darnau canlynol o ffordd -

a) Viaduct Way - Ochr y gorllewin o'r cwrbyn deheuol a osodwyd yn 61 o'r gyffordd & Caerphilly Road i bwynt 12 metr i'r gogledd.

b) Viaduct Way - Ochr y gorllewin o bwynt 48 metr i'r gogledd o'r cwrbyn deheuol a osodwyd yn 61 o'r gyffordd & Caerphilly Road i bwynt 14 metr i'r gogledd.

c) Viaduct Way - Ochr y gorllewin o bwynt 98 metr i'r gogledd o'r cwrbyn deheuol a osodwyd yn dl o'r gyffordd & Caerphilly Road i bwynt 35 metr i'r gogledd.

Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw hwyluso gwaith ar dir cyfagos wrth Bont Basaleg. Bydd y gorchymyn yn dod i rym ar 28 lonawr 2022 a bydd yn aros mewn grym am hyd at 18 mis. Gellir gofyn am y gorchymyn drafft a map sy'n dangos y ffyrdd yr effeithir arnynt drwy e-bostio

conveyancing.team@newport.gov.uk

. ?YDDIAD: 20 lonawr 2022 G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Canolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NEW2310342.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices