Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND ON STREET PARKING PLACES) (CIVIL ENFORCEMENT) (AMENDMENT No.3) (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING) ORDER 2022

Notice ID: NEW2356214

Notice effective from
11th March 2022 to 10th April 2022

NEWPORT CITY COUNCIL (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND ON STREET PARKING PLACES) (CIVIL ENFORCEMENT) (AMENDMENT No.3) (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING) ORDER 2022

NOTICE Is hereby given that Newport City Council intends to make the above order in exercise of its powers under Sections 1 (1), 2 (1) to (3), 4(1), 4(2), 32(1), 35(1), 45,46,49,53 and Parts III and IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 (hereinafter referred to as "the 1984 Act"), Part 6 of the Traffic Management Act 2004 (hereinafter referred to as "the 2004 Act") and all other enabling powers. The effect of the Order will be:

1 To introduce "No waiting at any time" on the following lengths of road:

CYNGOR DINAS CASNEWYDD GORCHYMYN (GWAHARDD A CHYFYNGU AR AROS A LLWYTHO A MANNAU PARCIO AR Y STRYD) (GORFODI SIFIL) (DIWYGIO Rhif 3) (GWAHARDD A CHYFYNG AR AROS A LLWYTHO) 2022

Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Dinas Casnewydd yn bwriadu gwneud y gorchymyn uchod drwy arfer ei bwerau dan Adrannau 1(1), 2 (1) i (3), 4(1), 4(2), 32(1), 35(1), 45, 46, 49, 53 a Rhannau III a IV Atodlen 9 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (y cyfeirir ati yma wedi hyn fel "Deddf 1984"), Rhan 6 o Ddeddf Rheoli Traffig 2004 (y cyfeirir ati yma wedi hyn fel "Deddf 2004") a'r holl bwerau galluogi eraill. Bydd y Gorchymyn yn:

1 Cvflwvno "Dim Aros o Gwbl" ar v darnau canlvnol o'r ffordd:

Ffordd Duckpool (wrth y gyffordd a Church Road a Christchurch Road)

i) Ymestyn y cyfyngiadau presennol ar ymyl palmant gorllewinol Duckpool Road o bwynt 16.0m i'r de o ymyl palmant Deheuol Heol yr Eglwys am 8.4m i gyfeiriad y de-ddwyrain i o fewn 6.6m o'r man anabl presennol yn rhif 37a.ii) Ymestyn y cyfyngiadau presennol ar ymyl palmant deheuol Heol yr Eglwys o bwynt 14.5m i'r gorllewin o ymyl
Duckpool Road (at junction with Church Road and Christchurch Road)

i) Extension of existing restrictions on the western kerbline of Duckpool Road from a point 16.0m South of the Southern kerbline of Church Road for 8.4m in a south easterly direction to within 6.6m of existing disabled bay at no. 37a.ii) Extension of existing restrictions on the southern kerbline of Church Road from a point 14.5m west of the western
kerbline of Duckpool Road for a distance of 3.8 metres in a westerly direction, to the boundary of no 39.

iii) Extension of existing restrictions on the northern kerbline of Church Road from a point 15m west of the western kerbline of Duckpool Road for a distance of 4.8 metres in a westerly direction, to the boundary of no. 35.iv) Extension of existing restrictions on the southern kerbline of Christchurch Road from a point 18m east of the eastern kerbline of Duckpool Road for a distance of 4.0 metres in an easterly direction.v) Extension of existing restrictions on the northern kerbline of Christchurch Road from a point 18m east of the eastern kerbline of Duckpool Road for a distance of 4.0 metres in an easterly direction.palmant gorilewinol Ffordd Duckpool am bellter o 3.8 metr i gyfeiriad y gorllewin, i ffin rhif 39.

ii) Ymestyn y cyfyngiadau presennol ar ymyl palmant deheuol Heol yr Eglwys o bwynt 15m i'r gorllewin o ymyl palmant gorllewinol Ffordd Duckpool am bellter o 4.8 metr i gyfeiriad y gorllewin, i ffin rhif 35.

iv) Ymestyn y cyfyngiadau presennol ar ymyl palmant deheuol Heol yr Eglwys o bwynt 18m i'r dwyrain o ymyl palmant dwyreiniol Ffordd Duckpool am bellter o 4.0 metr i gyfeiriad y dwyrain.v) Ymestyn y cyfyngiadau presennol ar ymyl palmant deheuol Heol yr Eglwys o bwynt 18m i'r dwyrain o ymyl palmant dwyreiniol Ffordd Duckpool am bellter o 4.0 metr i gyfeiriad y dwyrain._Albert Avenue (junction with Fairoak Avenue and Summerhill Avenue)

i) Extension of existing restrictions on the western kerbline of Albert Avenue from a point 4.5m south of the southern kerbline of Fairoak Avenue for 11.5 metres in a southerly direction, to the boundary of nos. 1 to 4.ii) Eastern kerbline of Albert Avenue 4.8 metres south of the boundary of no. 63 for 6.6m in a southerly direction.iii) Western kerbline of Albert Avenue from its junction with Summerhill Avenue for 10m in a southerly direction.Albert Avenue (cyffordd a Fairoak Avenue a Summerhill Avenue)

i) Ymestyn y cyfyngiadau presennol ar ymyl palmant gorilewinol Albert Avenue o bwynt 4.5m i'r de o ymyl palmant deheuol Fairoak Avenue am 11.5 metr i gyfeiriad y de, i ffin rhifau 1 i 4.ii) Ymyl palmant dwyreiniol Albert Avenue 4.8 metr i'r de o ffin rhif 63 am 6.6m i gyfeiriad y de.iii) Ymyl palmant gorllewinol Albert Avenue o'r gyffordd a Summerhill Avenue am 10m i gyfeiriad y de.iv) Eastern kerbline of Albert Avenue from its junction with Summerhill Avenue for 10m in a southerly direction.v) Southern kerbline of Summerhill Avenue from a point 2m west of the western kerbline of Albert Avenue to a point 6.5m east of the eastern kerbline of Albert Avenue.iv) Ymyl palmant gorllewinol Albert Avenue o'r gyffordd a Summerhill Avenue am 10m i gyfeiriad y de.v) Ymyl palmant deheuol Summerhill Avenue o bwynt 2m i'r gorllewin o ymyl palmant gorilewinol Albert Avenue i bwynt 6.5m i'r dwyrain o ymyl palmant dwyreiniol Albert Avenue._Handsworth Street Qunction with Bilston Street

i) Northern kerbline of Handsworth Street from its junction with Bilston Street to a point 10m in an Easterly direction.ii) Southern kerbline of Handsworth Street from its junction with Bilston Street to a point 10m in an Easterly direction.Stryd

Handsworth (cyffordd a Bilston Street

i) Ymyl palmant gogleddol Stryd Handsworth o'r gyffordd a Bilston Street hyd at bwynt 10m i gyfeiriad y Dwyrain.ii) Ymyl palmant deheuol Stryd Handsworth o'r gyffordd a Bilston Street hyd at bwynt 10m i gyfeiriad y Dwyrain.iii) Eastern kerbline of Bilston Street from a point 2m North of the Northern kerbline of Handsworth Street to a point 2m South of the Southern kerbline of Handsworth Street._iii) Ymyl palmant dwyreiniol Bilston Street o bwynt 2m i'r Gogledd o ymyl palmant Gogleddol Stryd Handsworth i bwynt 2m i'r de o ymyl palmant Deheuol Stryd Handsworth.Buckingham Crescent (junction with Buckingham Place)

i) Northern kerbline of Buckingham Crescent from a point 5m West of the Western kerbline of Buckingham Place to a point 5m East of the Eastern kerbline of Buckingham Place.ii) Southern kerbline of Buckingham Crescent from a point 5m West of the Western kerbline of Buckingham Place to a point 5m East of the Eastern kerbline of Buckingham Place.Cilgant Buckingham (cyffordd a Buckingham Place)

i) Ymyl palmant gogleddol Cilgant Buckingham o bwynt 5m i'r Gorllewin o ymyl palmant Gorllewinol Buckingham Place i bwynt 5m i'r Dwyrain o ymyl palmant Dwyreiniol Buckingham Place.ii) Ymyl palmant gogleddol Cilgant Buckingham o bwynt 5m i'r Gorllewin o ymyl palmant Gorilewinol Buckingham Place i bwynt 5m i'r Dwyrain o ymyl palmant Dwyreiniol Buckingham Place.iii) Eastern kerbline of Buckingham Place from its junction with Buckingham Crescent to a point 5m in a Northerly direction.iv) Western kerbline of Buckingham Place from its junction with Buckingham Crescent to a point 5m in a Northerly direction.Kear Court i) Western kerbline of Kear Court from the southernmost corner of Kear Court, outside No.3A, by the access toEmlyn Walk to a point 24 metres northwest thereof.

ii) Western kerbline of Kear Court from a point 40 metres northwest of the southernmost comer of Kear Court, outside No.3A, by the access to Emlyn Walk to a point 20 metres northwest thereof.iii) Western kerbline of Kear Court from a point 65 metres northwest of the southernmost comer of Kear Court, outside No.3A, by the access to Emlyn Walk to a point 5 metres northwest thereof.iv) Western kerbline of Kear Court from a point 78 metres northwest of the southernmost comer of Kear Court, outside No.3A, by the access to Emlyn Walk to a point 14 metres northwest thereof.v) Eastern kerbline of Kear Court from the southernmost corner of Kear Court, outside No.3A, by the access to Emlyn Walk, to its junction with Union Street._ vi) Western kerbline of Union Street from its junction with Kear Court to its junction with Emlyn Street._

2. To Introduce Business Permit Parking in the following lengths of road:Kear Court i) Western kerbline of Kear Court from a point 24 metres northwest of the southernmost corner of Kear Court,outside No.3A, by the access to Emlyn Walk to a point 16 metres northwest thereof. 6No. bays perpendicular to the kerb.

ii) Western kerbline of Kear Court from a point 60 metres northwest of the southernmost comer of Kear Court, outside No.3A, by the access to Emlyn Walk to a point 5 metres northwest thereof. 2No. bays perpendicular to the kerb.iii) Western kerbline of Kear Court from a point 70 metres northwest of the southernmost comer of Kear Court, outside No.3A, by the access to Emlyn Walk to a point 8 metres northwest thereof. 3No. bays perpendicular to the kerb.iv) Western kerbline of Kear Court from a point 92 metres northwest of the southernmost corner of Kear Court, out-__side No.3A, by the access to Emlyn Walk to a point 22 metres northwest thereof. 4No. bays parallel to the kerb.3. To introduce "Loading Only" on the following lengths of road:iii) Ymyl palmant dwyreiniol Plas Buckingham o'r gyffordd a Chilgant Buckingham i bwynt 5m i gyfeiriad y Gogledd.iii) Ymyl palmant gorilewinol Plas Buckingham o'r gyffordd a Chilgant Buckingham i bwynt 5m i gyfeiriad y Gogledd._

Kear Court

i) Ymyl palmant gorilewinol Kear Court o gornel fwyaf deheuol Kear Court, y tu allan i Rhif 3A, drwy'r mynediad i
2. Cvflwvno Parcio I Kear Court

Emlyn Walk i bwynt 24 metr i'r gogledd-orllewin.

ii) Ymyl palmant gorllewinol Kear Court o bwynt 40 metr i'r gogledd-orllewin i gornel fwyaf deheuol Kear Court, y tu allan i Rhif 3A, drwy'r mynediad i Emlyn Walk i bwynt 24 metr i'r gogledd-orllewin ohoni.iii) Ymyl palmant gorilewinol Kear Court o bwynt 65 metr i'r gogledd-orllewin i gornel fwyaf deheuol Kear Court, y tu allan i Rhif 3A, drwy'r mynediad i Emlyn Walk i bwynt 24 metr i'r gogledd-orllewin ohoni.iv) Ymyl palmant gorllewinol Kear Court o bwynt 78 metr i'r gogledd-orllewin i gornel fwyaf deheuol Kear Court, y tu allan i Rhif 3A, drwy'r mynediad i Emlyn Walk i bwynt 14 metr i'r gogledd-orllewin ohoni.v) Ymyl palmant dwyreiniol Kear Court o gornel fwyaf deheuol Kear Court, y tu allan i Rhif 3A, drwy'r mynediad i Emlyn Walk, i'r gyffordd a Stryd yr Undeb.vi) Ymyl palmant gorilewinol Stryd yr Undeb o'r gyffordd a Kear Court i'r gyffordd ag Emlyn Street.
Trwvddedau Busnes ar v darnau canlvnol o'r ffordd:

i) Ymyl palmant gorllewinol Kear Court o bwynt 65 metr i'r gogledd-orllewin i gomel fwyaf deheuol Kear Court, y tu allan i
Rhif 3A, drwy'r mynediad i Emlyn Walk i bwynt 16 metr i'r gogledd-orllewin ohoni. 6 man parcio perpendicwlar i'r palmant

ii) Ymyl palmant gorllewinol Kear Court o bwynt 60 metr i'r gogledd-orllewin i gornel fwyaf deheuol Kear Court, y tu allan i Rhif 3A, drwy'r mynediad i Emlyn Walk i bwynt 5 metr i'r gogledd-orllewin ohoni. 2 man parcio perpendicwlar i'r palmant.iii) Ymyl palmant gorllewinol Kear Court o bwynt 70 metr i'r gogledd-orllewin i gomel fwyaf deheuol Kear Court, y tu allan i Rhif 3A, drwy'r mynediad i Emlyn Walk i bwynt 8 metr i'r gogledd-orllewin ohoni. 3 man parcio perpendicwlar i'r palmant.iv) Ymyl palmant gorllewinol Kear Court o bwynt 92 metr i'r gogledd-orllewin i gomel fwyaf deheuol Kear Court, y tu allan i Rhif 3A, drwy'r mynediad i Emlyn Walk i bwynt 22 metr i'r gogledd-orllewin ohoni. 4 man parcio gyfochrog a'r palmant.3. Cvflwvno "Llwvtho vn Unio" ar v darnau canlvnol o'r ffordd:

Kear Court Queensway

Northeastern kerbline of Kear Court from a point at the Northeastern corner of Kear Court, at the rear of Number 38 Uanarth Street and the rear of the Museum, to a point 22 metres southeast thereof._

Southern kerbline of Queensway from a point 33m East of the Eastern kerbline of the car park egress to a point 20m in an Easterly direction

Kear Court

Ymyl palmant gogledd-ddwyreiniol Kear Court o bwynt yng nghomel Gogledd-ddwyreiniol Kear Court, yng nghefn Rhif 38 Stryd Llanarth a chefn yr Amgueddfa, hyd at bwynt 22 metr i'r de-ddwyrain ohoni._

Queensway

Ymyl palmant deheuol Queensway o bwynt 33m i'r dwyrain o ymyl palmant Dwyreiniol allanfa'r maes parcio i bwynt 20m i gyfeiriad y Dwyrain

4. To revoke "No waiting at any time" on the following length of road:

4. Dirvmu "Dim Aros o Gwbl" ar v darnau canlvnol o'r ffordd:

Kear Court

i) Northeastern kerbline of Kear Court from a point at the Northeastern corner of Kear Court, at the rear of Number 38 Llanarth Street and the rear of the Museum, to a point 22 metres southeast thereof.

Kear Court

i) Ymyl palmant gogledd-ddwyreiniol Kear Court o bwynt yng nghornel Gogledd-ddwyreiniol Kear Court, yng nghefn Rhif 38 Stryd Llanarth a chefn yr Amgueddfa, hyd at bwynt 22 metr i'r de-ddwyrain ohoni.

5. To introduce chances to bus provision at Queenswav

5. Cvflwvno newidiadau i'r ddarpariaeth bvsiau vn Queenswav

Revocation of Bus Stand Clearway

Southern kerbline of Queensway from a point 33m East of the Eastern kerbline of the car park egress to a point 20m in an Easterly direction.

Dirymu'r Clirffordd y Stondin Bws

Dirymu LOn Fysus 24 Awr

Ymyl palmant deheuol Queensway o bwynt 33m i'r Dwyrain o ymyl palmant Dwyreiniol allanfa'r maes parcio i bwynt 20m i gyfeiriad y Dwyrain.

Revocation of 24 i) Eastbound traffic lane of Queensway from a point 33m East of the Eastern kerbline of the car park egress to a Hour Bus Lane point 30m in an Easterly direction.

6. To introduce changes to City Centre Pedestrian Area (to make permanent the existing temporary changes to the lengths of road

specified in part A below) Part A - Lengths of road affected bv the changes in Part B below:

(i) Bridge Street - from its junction with Baneswell Road to its junction with Cambrian Road.(ii) Cambrian Road - from its junction with Bridge Street to its junction with B4591 Queensway.(iii) Corn Street - from its junction with Upper Dock Street to its junction with Commercial Street(iv) Charles Street - from its junction with School Lane and Talbot Lane to its junction with Commercial Street.(v) Commercial Street - from its junction with Stow Hill and Skinner Street to its junction with Hill Street.(vi) Griffin Street - from its junction with Upper Dock Street to its junction with High Street.(vii) High Street - from its junction with Old Green to its junction with Bridge Street and Skinner Street.(viii) Market Street - from its junction with High Street to its junction with Upper Dock Street.(ix) Upper Dock Street - from its junction with Skinner Street to its junction with Old Green.(x) Skinner Lane - from a point 24 metres southeast of its junction with Corn Street to its junction with Skinner Street.(xi) McCarthy's Court - for its entire length.Part B - Variations to Waiting and Loading Restrictions

i) All references to "No Waiting At Any Time/ No Loading 11am-5pm" shall be varied to read "No Waiting At Any Time/ No Loading 10am-6am next day" insofar as they apply to (vi)- (ix) of Part A.ii) All references to "No Waiting 11am-5pm / No Loading 11am-5pm" on shall be varied to read "No Waiting 10am-6am next day / No Loading 10am - 6am next day" insofar as they apply to (vii) of Part A.iii) All references to "Loading only 5pm-11 am next day 1 hour No return within 1 hour' shall be varied to read "Loading only 6am-10am 1 hour No return within 1 hour" insofar as they apply to (vii) of Part A.iv) All references to "Pedestrian Zone No Vehicles except for buses except for disabled badge holders and for loading 5pm - 11am next day" shall be varied to read "Pedestrian Zone No vehicles except for disabled badge holders and for loading 6am - 10am" insofar as they apply to (vi) - (ix) of Part A (between Skinner Street and Market Street).v) All references to "Pedestrian Zone No Vehicles except for disabled badge holders and for loading 5pm - 11am next day No Waiting at any time No loading 11 am - 5pm" shall be varied to read "Pedestrian Zone No Vehicles Except or disabled badge holders and for loading 6am- 10am No Waiting at any time no Loading 10am-6am next day" insofar as they apply to (i) -(v)and (x) - (xi) of Part A.The proposed order shall amend the Newport City Council (Prohibition And Restriction Of Waiting And Loading And On Street Parking

Places) (Civil Enforcement) Order 2019 in that the Map Schedules shall be amended and replacement map tiles inserted.

A copy of the draft order, plans and a statement of the Council's reasons for proposing to make the order, may be inspected via

request to

Conveyancing.Team@newport.gov.uk

or telephone 01633 656656. If you wish to object to the proposals, you should

send the grounds for your objection in writing to the undersigned by 08 April 2022

DATED: 11 March 2022

G D Price, Head of Law and Standards, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

i) Ymyl palmant deheuol Queensway o bwynt 33m bwynt 30m i gyfeiriad y Dwyrain._

r Dwyrain o ymyl palmant Dwyreiniol allanfa'r maes parcio i

6. Cvflwvno newidiadau i Ardal Gerddwvr Canol v Ddinas (i wneud vn barhaol v newidiadau dros dro presennol i'r darnau o ffvrdd

a bennir vn rhan A isod) Rhan A - Darnau o ffvrdd vr effeithir arnvnt gan v newidiadau vn Rhan B isod:

(i) Heol y Bont - o'r gyffordd a Baneswell Road i'r gyffordd a'r Cambrian Road.(ii) Cambrian Road - o'r gyffordd a Bridge Street i'r gyffordd a'r B4591 Queensway.(iii) Corn Street - o'r gyffordd ag Upper Dock Street i'r gyffordd a Commercial Street(iv) Charles Street - o'r gyffordd a School lane a Talbot Lane i'r gyffordd a Commercial Street.(v) Commercial Street - o'r gyffordd a Stow Hill a Skinner Street i'r gyffordd a Hill Street.(vi) Griffin Street - o'r gyffordd ag Upper Dock Street i'r gyffordd a'r Stryd Fawr(vii) Stryd Fawr - o'r gyffordd ag Old Green i'r gyffordd a Bridge Street a Skinner Street.(viii) Market Street - o'r gyffordd a'r Stryd Fawr i'r gyffordd ag Upper Dock Street(ix) Upper Dock Street - o'r gyffordd a Skinner Street i'r gyffordd ag Old Green.(x) Skinner Lane - o bwynt 24 metr i'r de-ddwyrain o'r gyffordd a Corn Street i'r gyffordd a Skinner Street.(xi) McCarthy's Court - ar ei hyd cyfan.Rhan B - Amrvwiadau i Gvfvngiadau Aros a Llwvtho

i) Bydd pob cyfeiriad at "Dim Aros ar Unrhyw Adeg/ Dim Llwytho 11am-5pm"yn cael ei amrywio i ddarllen "Dim Aros Ar Unrhyw Adeg/ Dim Llwytho 10am-6am y diwrnod nesaf" i'r graddau y maent yn gymwys i (vi)- (ix) o Ran A.ii) Caiff pob cyfeiriad at "Dim Aros 11am-5pm/Dim Llwytho 11am-5pm" ei amrywio i ddarllen "Dim Aros 10am - 6am y diwrnod nesaf/ Dim Llwytho 10am-6am y diwrnod nesaf" i'r graddau y maent yn berthnasol i (viii) o Ran A,iii) Caiff pob cyfeiriad at "Llwytho yn Unig 5pm-11am y diwrnod nesaf 1 awr Dim Dychwelyd o fewn 1 Awr ei amrywio i ddarllen "Llwytho yn unig 6am - 10am 1 awr Dim dychwelyd o fewn 1 awr" i'r graddau y maent yn berthnasol i (vii) o Ran A.iv) Caiff pob cyfeiriad at "Parth Cerddwyr Dim Cerbydau ac eithrio bysus, deiliaid bathodynnau anabl ac ar gyfer llwytho 5pm - 11am y diwrnod nesaf" ei amrywio i ddarllen "Parth Cerddwyr Dim cerbydau ac eithrio ar gyfer deiliaid bathodynnau anabl ac ar gyfer llwytho 6am-10am" i'r graddau y maent yn berthnasol i (vi) - (ix) o Ran A (rhwng Skinner Street a Market Street)v) Caiff pob cyfeiriad at "Parth Cerddwyr Dim Cerbydau ac eithrio deiliaid bathodynnau anabl ac ar gyfer llwytho 5pm -11 am y diwmod nesaf Dim Aros ar unriiyw adeg Dim llwytho 11 am - 5pm" yn cael ei amrywio i ddarllen "Parth Cerddwyr Dim Cerbydau Ac eithrio neu ddeiliaid bathodynnau anabl ac i Iwytho 6am - 10am Dim Aros ar unrhyw adeg dim Uwyiho 10am -6am y diwmod nesaf" i'r graddau y maent yn gymwys i (i) - (v) a (x) - (xi) o Ran ABydd y gorchymyn arfaethedig yn diwygio Gorchymyn Cyngor Dinas Casnewydd (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Mannau

Parcio ar y Stryd) (Gorfodi Sifil) 2019 gan y caiff yr Atodlenni Map eu diwygio a'r teils map newydd eu mewnosod.

Gellir cael copi o'r gorchymyn drafft, y cynlluniau a datganiad o resymau'r Cyngor dros gynnig gwneud y gorchymyn drwy anfon

cais i

Conveyancing.Team@newport.gov.uk

neu drwy ffonio 01633 656656. Os hoffech wrthwynebu'r cynigion, dylech anfon eich

rhesymau dros wrthwynebu yn ysgrifenedig at yr unigolyn isod erbyn 08 Ebrill 2022

DYDDIAD: 11 Mawrth 2022

G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Safonau, Canolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NEW2356214.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices