Search for more Public Notices in your area
Traffic

Prow Llanwern, Newport, Temporary Footpath Closure

Notice ID: NEW2416796

Notice effective from
20th May 2022 to 19th June 2022


NEWPORT CITY COUNCIL
(PROW LLANWERN, NEWPORT)
[FOOTPATH NUMBER 397/3 /1 AND 405/6/1)
(TEMPORARY FOOTPATH CLOSURE) ORDER 2022


Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be to prohibit any person from proceeding along Footpath 397/3 /1 from its point at grid reference ST36398815 to its junction with footpath 405/6/1 at grid reference ST35678778 and the whole length of footpath 405/6/1 - grid reference ST35678778 to grid reference ST35568768, a distance of approximately 900 metres.


Alternative Route is along via Milton Hill, Station Road and footpath 397/2/1


The reason for making the order is to enable construction of rising mains water works associated with the consented development. The proposed order will be operative from 01 June 2022 and will continue in force for a period not exceeding 6 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier.


Dated: 20 May 2022
G D Price
Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR


GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD
(HTC LLANWERN, CASNEWYDD)
(RHIF LLWYBR TROED 397/3 /1 A 405/6/1)
(CAU LLWYBR TROED DROS DRO) 2022


Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Dinas Casnewydd, drwy arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu, mewn dim llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn, wneud gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw berson rhag teithio ar hyd Llwybr Troed 397/3 /1 o'i bwynt wrth gyfeirnod grid ST36398815 i'w gyffordd a llwybr troed 405/6/1 yn gyfeirnod grid ST35678778 a hyd cyfan llwybr troed 405/6/1 - gyfeirnod grid ST35678778 i gyfeirnod grid ST35568768, pellter o tua 900 metr.


Mae'r Llwybr Amgen ar hyd Milton Hill, Station Road a llwybr troed 397/2/1


Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw i adeiladu gwaith dwr prif gyflenwad sy'n codi, sy'n gysylltiedig a'r datblygiad a ganiateir. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 01 Mehefin 2022 a bydd yn parhau i fod mewn grym am gyfnod heb fod yn hwy na 6 mis neu nes bydd y gwaith a gynigir wedi'i gwblhau, pa un bynnag fydd gyntaf.Dyddiad: 20 Mai 2022


G D Price,
Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR


Attachments

NEW2416796.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices