Search for more Public Notices in your area
Planning

WILDLIFE AND COUNTRYSIDE ACT 1981 NEWPORT CITY COUNCIL - DEFINITIVE MAP MODIFICATION ORDER NO.1 OF 2015 - BRIDLEWAY AT OLD MILL, LANGSTONE, NEWPORT

Notice ID: NP3934999

Notice effective from
12th December 2016 to 11th January 2017

WILDLIFE AND COUNTRYSIDE ACT 1981 NEWPORT CITY COUNCIL - DEFINITIVE MAP MODIFICATION ORDER NO.1 OF 2015 - BRIDLEWAY AT OLD MILL, LANGSTONE, NEWPORT
Notice is hereby given pursuant to paragraph 8 (2) of Schedule 15 to the Act that the Inspector appointed by the Welsh Ministers to determine the Order, proposes to modify the Order as follows;
- Throughout the Order:
- replace text "...Bridleway...- with text "...Restricted Byway...-;
- Within the preamble to the Order:
- after text "...a public path.- add text "...and 53(3)(c)(ii) that a highway shown in the map and statement as a highway

of a particular description ought to be there shown as a highway of a different description...";
- On the Order plan:
- alter the line to show the route as a restricted byway between points A and B;
- alter the key to show the restricted byway;
- replace text "...NOT TO SCALE..." with text "...1:1,490...";
- add grid references at points A and B.

A copy of the Order, as submitted and a copy of the Order
showing the proposed modifications togetherwith the Inspector's decision dated 24th November 2016 have been deposited at the Corporate Support Office, Newport City Council, Civic Centre, Newport NP20 4UR and may be inspected free of charge during normal working hours (Contact Joanne Evans tel.no: 01633 656656 email joanne.evans@newport.gov.uk) Any representation or objection with respect to the proposed modifications may be sent electronically to wales@pins.gsi.gov.uk, or in writing to the Planning Inspectorate, Crown Buildings, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ, quoting reference number 516149 not later than 28 days from the publication of this notice and should state the grounds on which it is made, and indicate whether you wish to have the opportunity of being heard by a person appointed by the Welsh Ministers at a further public
inquiry. It should be noted that any such representation or
objection may be made available for viewing by interested parties at the Council Offices on request.
Isabel Nethell Authorised by the Welsh Ministers
We Welcome Communications in Welsh and English


DEDDF BYWYD GWYLLT A CHEFN GWLAD 1981 CYNGOR DINAS CASNEWYDD - GORCHYMYN ADDASU
MAP DIFFINIOL RHIF 1 O 2015 - LLWYBR CEFFYLAU YN OLD MILL, LANGSTONE, CASNEWYDD
Hysbysir drwy hyn yn unol a pharagraff 8 (2) Atodlen 15 y Ddeddf fod yr Arolygydd a benodwyd gan Weinidogion Cymru i bennu'r Gorchymyn, yn cynnig addasu'r Gorchymyn fel a ganlyn;
- Drwy gydol y Gorchymyn:
- disodli'r testun "...Llwybr Ceffylau..." a'r testun "...Ciffordd Gyfyngedig.";
- O fewn y rhaglith i'r Gorchymyn:
- ar el y testun "...llwybr cyhoeddus." ychwanegu'r testun "...a 53(3)(c)(ii) y dylai priffordd a ddangosir yn y map a'r datganiad fel priffordd o ddisgrifiad penodol gael ei dangos ynofel priffordd o ddisgrifiad gwahanol...";
- Ar gynllun y Gorchymyn:
- newid y llinell i ddangos y llwybr fel cilffordd gyfyngedig rhwng pwyntiau A a B;
- newid yr allwedd i ddangos y gilffordd gyfyngedig;
- disodli'r testun "...HEB FOD WRTH RADDFA..." a'r testun "...1:1,490...";
- ychwanegu cyfeirnodau grid ym mhwyntiau A a B.

Mae copi o'r Gorchymyn, fel y'i cyflwynwyd, a chopi o'r Gorchymyn sy'n dangos yr addasiadau arfaethedig ynghyd a phenderfyniad yr Arolygydd dyddiedig 24 Tachwedd 2016 wedi'u rhoi ar adnau yn y Swyddfa Cymorth Corfforaethol, Cyngor Dinas Casnewydd, y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR, a cheir eu harchwilio yn rhad ac am ddim yn ystod oriau gwaith arferol (cysylltwch a Joanne Evans ar 01633 656656 neu anfonwch neges e-bost at joanne.evans@newport.gov.uk)
Cewch anfon unrhyw sylw neu wrthwynebiad mewn perthynas a'r addasiadau arfaethedig yn electronig at wales@pins.gsi.gov. uk, neu yn ysgrifenedig at yr Arolygiaeth Gynllunio, Adeilad
y Goron, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ, gan ddyfynnu cyfeirnod 516149, o fewn 28 niwrnod o gyhoeddi'r hysbysiad hwn, a dylech ddatgan ar ba sail y'i cyflwynir a ph'un a
ydych eisiau cael eich clywed gan unigolyn a benodwyd gan Weinidogion Cymru mewn ymchwiliad cyhoeddus pellach. Dylid
cofio y gallai unrhyw sylw neu wrthwynebiad o'r fath gael ei weld gan bartion a buddiant yn Swyddfeydd y Cyngor ar gais.
Isabel Nethell
Awdurdodwyd gan Weinidogion Cymru
Rydym yn Croesawu Gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg

Attachments

NP3934999.pdf Download

North Ayrshire Council

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices