Search for more Public Notices in your area
Traffic

(LANGSTONE COURT ROAD, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017

Notice ID: NP3946978

Notice effective from
3rd January 2017 to 2nd February 2017

NEWPORT CITY COUNCIL (LANGSTONE

COURT ROAD, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017

Notice is hereby given that the Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act (as amended) have made an Order the effect of which is to prohibit any vehicle proceeding along Langstone Court Road, Langstone, Newport immediately adjacent to Thatched Cottage - approximately % mile from its junction with A48 Chepstow Road. The alternative route will be signed. The reason for making the Order is to enable a new water connection to be made into a property on a road too narrow to maintain vehicular access. The Order is operative from 8 January 2017 and will continue in force for a period not exceeding eighteen months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. NB. It is anticipated that the works will be completed within one day. Pedestrian access will be maintained. Emergency vehicle access will be available.

DATED: 3 January 2017

G D Price, Head of Law & Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (LANGSTONE

COURT ROAD, LANGSTONE, CASNEWYDD)

GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG

DROS DRO) 2016

HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, a fydd §'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Langstone Court Road, Langstone, Newport yn union gerllaw Bwthyn T6 Gwellt - tua % milltir o'r cyffordd § A48 Chepstow Road. Bydd y llwybrau eraill wedi eu harwyddo. Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw galluogi cysylltiad dwr newydd i gael eu rhoi i mewn i d ar ffordd rhy gul i gynnal mynediad i gerbydau. Bydd y gorchmyn yn weithredol o 8 Ionawr 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. DS. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn un diwrnod. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael. A fydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael gyda oedi byr.

Dyddiedig: 3 Ionawr 2017

G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP3946978.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices