Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS ROADS, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017

Notice ID: NP3997522

Notice effective from
24th March 2017 to 23rd April 2017

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS ROADS, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017

Notice is hereby given that the Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) have made an Order the effect of which is to prohibit any vehicle proceeding along:

1. Walford Davies Drive - between Vaughan Williams Drive and Elgar Circle2. Elgar Circle - between Walford Davies Drive and Elgar Close3. Cross Street - between High Street and Backhall Street4. Mill Street - from its junction with Devon Place to its north-eastern endThe alternative route will be signed. The reason for making the Order is to enable carriageway resurfacing works to be undertaken. The Order is operative from 1 April 2017 and will continue in force for a period not exceeding eighteen months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. NB. It is anticipated that the works will be completed within one day at each location. Pedestrian and emergency access will be available through the closed section of carriageway.

DATED: 24 March 2017

G D Price, Head of Law & Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR_

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS ROADS, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017

HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd:

1. Walford Davies Drive - rhwng Vaughan Williams Drive a Elgar Circle2. Elgar Cirlce - rhwng Walford Davies Drive a Elgar Close3. Cross Street - rhwng High Street aBackhall Street

4. Mill Street - o'i chyffordd a Devon Place at ei ben i r gogledd orllewinBydd y llwybrau eraill wedi eu harwyddo.

Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw galluogi gwaith gosod wyneb newydd ar y gerbytffordda gwaith. Bydd y Gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 1 Ebrill 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p un bynnag sydd gynharaf. DS. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn un diwrnod. Bydd mynediad i gerbydau argyfwng a cherddwyr ar gael.

Dyddiedig: 24 Mawrth 2017

G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio,

Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4URAttachments

NP3997522.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices