Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL

Notice ID: NP4048900

Notice effective from
19th June 2017 to 19th July 2017

NEWPORT CITY COUNCIL (CATSASH ROAD NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017
Notice is hereby given that the Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along Catsash Rd from its junction with Roman Rd to its junction with Belmont Hill. An alternative route will be provided. The reason for making the order is (1) to enable the annual Celebrity Cup golf event to be held, and (2) to enable the annual fireworks display to be held. The proposed order will be operative from 1 July 2017 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the closures are no longer required, whichever is the earlier. It is anticipated that the closures will be in effect at (1) from 7am - 6pm on 1 July and 2 July 2017, and at (2) from 4pm - 9pm on 4 November 2017. Pedestrian and emergency vehicle access will be available.
Dated: 19 June 2017 G D Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (CATSASH ROAD CASNEWYDD) GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2017
HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn i wneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Catsah Rd o i chyffordd gyda Roman Rd i'r gyffordd a Belmont Hill. Bydd llwybr amgen ar gael.
Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw (1) er mwyni'r digwyddiad golff Celebrity Cup flynyddol gael ei gynnal, a (2) er mwyn i'r arddangosfa dan gwyllt flynyddol gael ei gynnal. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 1 Gorffenaf 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu hyd nes nad oes angen y gorchymyn p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir y bydd yn ofynnol i'r gorchymyn ar (1) o 7yb - 6yh ar 1 Gorffenaf a 2 Gorffenaf, ac ar (2) rhwng 4pm - 9pm ar 4 Tachwedd 2017. Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio a bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael.
Dyddiedig: 19 June 2017 G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4048900.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices