Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (OLD ROMAN ROAD LANGSTONE NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017

Notice ID: NP4050733

Notice effective from
3rd July 2017 to 2nd August 2017

NEWPORT CITY COUNCIL (OLD ROMAN ROAD LANGSTONE NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017
Notice is hereby given that the Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along Old Roman Road between Abernant Road and Coed y Caerau Lane. The alternative route will be signed. The reason for making the order is to enable water main repairs in the carriageway to be undertaken. The proposed order will be operative from 16 July 2017 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 2 days. Pedestrian access will be available. Emergency vehicle access will be available through the closed section of carriageway with a short delay to move plant.
Dated: 3 July 2017
G D Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR
CYNGOR DINAS CASNEWYDD (OLD ROMAN ROAD LANGSTONE CASNEWYDD) GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2017
HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn i wneud gorchymyn, a fydd S'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Old Roman Road rhwng Abernant Road a Coed y Caerau Lane. Bydd llwybr amgen wedi ei arwyddo.
Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw i ymgymryd S gwaith prif atgyweiriad dwr yn y ffordd. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 16 Gorffenaf 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i r gwaith cael ei gwblhau o fewn 2 ddiwrnod. Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio, a bydd mynediad i gerbydau argyfwng trwy y rhan o ffordd ar gau gyda oedi byr.

Dyddiedig: 3 Gorffenaf 2017
G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio,
Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4050733.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices