Search for more Public Notices in your area
Traffic

(FOOTPATH LINKING TRINITY VIEW & AUGUSTUS CLOSE CAERLEON NEWPORT) (TEMPORARY FOOTPATH CLOSURE) ORDER 2017

Notice ID: NP4075852

Notice effective from
16th August 2017 to 15th September 2017

NEWPORT CITY COUNCIL (FOOTPATH LINKING TRINITY VIEW & AUGUSTUS CLOSE, CAERLEON, NEWPORT) (TEMPORARY FOOTPATH CLOSURE) ORDER 2017

Notice is hereby given that the Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended), intend not less than seven days from the date of this Notice to make an Order the effect of which will be to prohibit any person from proceeding along the footpath linking Trinity View and Augustus Close, Caerleon, Newport. The alternative route is via Lodge Road and Lodge Hill. The reason for making the Order is to enable water main works to be undertaken on a footway too narrow to maintain access. The proposed Order will be operative from 31 August 2017 and will continue in force for a period not exceeding six months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. NB. It is anticipated that the works will be completed within 11 days. Pedestrian access will not be available along the closed footway.
Dated: 16 August 2017 G D Price, Head of Law & Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

NEWPORT CITY COUNCIL (FOOTPATH
LINKING TRINITY VIEW & AUGUSTUS CLOSE, CAERLEON, NEWPORT) (TEMPORARY FOOTPATH CLOSURE) ORDER 2017
HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn i wneud Gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd unrhyw berson rhag mynd ar hyd llwybr troed rhwng Trinity View a Augustus Close, Caerleon, Newport.
Y llwybr amgen yw drwy Lodge Road - Lodge Hill.

Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw galluogi gwaith i gael ei wneud ar hyd llwybr troed rhy gul

i gynnal mynediad i gerbydau. Bydd y Gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 31 Awst 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 6 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p un bynnag sydd gynharaf. DS. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn 11 diwrnod. Ni fydd mynediad i gerddwyr ar gael.
Dyddiedig: 16 Awst 2017 G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4075852.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices