Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS ROADS NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017

Notice ID: NP4102938

Notice effective from
20th September 2017 to 20th October 2017

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS ROADS NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017
Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along Broad St Pillgwenlly, Coc y North Lane, Corporation Rd approx 20 metres each side of its junction with Cromwell Rd, Cross St Caerleon between High St and Backhall St, Masefield Vale between Gaer Rd and Drinkwater Gdns, Mill St between Devon Place and Factory Rd, access road from Langstone Park roundabout to Priory Drive including Priory Drive roundabout, Cambrian Rd and High St (between Bridge St and Cambrian Rd), Ringland Circle between Aberthaw Rd and Ringwood Place. Alternative routes will be available. The reason for making the order is to enable carriageway resurfacing works to be undertaken. The proposed order will be operative from 28 September 2017 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 1 - 2 days at each location. Pedestrian access will be available; emergency vehicle access will be available with a short delay to move plant.
Dated: 20 September 2017
G D Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD
(FFYRDD AMRYWIOL CASNEWYDD) GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2017
HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn i wneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Broad St Pillgwenlly, Coc y North Lane, Corporation Rd tua 20 metr bob ochr o'l chyffordd a Cromwell Rd, Cross St Caerleon rhwng High St a Backhall St, Masefield Vale rhwng Gaer Rd a Drinkwater Gdns, Mill St rhwng Devon Place a Factory Rd, mynediad i'r ffordd o gylchfan Langstone Park i Priory Drive gan gynnwys gylchfan Priory Drive, Cambrian Rd a High St (rhwng Bridge St a Cambrian Rd), Ringland Circle rhwng Aberthaw Rd a Ringwood Place. Bydd llwybr amgen ar gael. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw alluogi gwaith ailwynebu'r ffordd gerbydau i'w wneud. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 28 Medi 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwyna 18mis neu nes bydd ygwaith ybwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn 1 i 2 ddiwrnod ym mhob lleoliad. Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio a bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael gyda oedi byr i symud peiriannau.
Dyddiedig: 20 Medi 2017 G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y Ganolfan Ddinesig Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4102938.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices