Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF CONFIRMATION OF AN ORDER HIGHWAYS ACT 1980 NEWPORT CITY COUNCIL

Notice ID: NP4117624

Notice effective from
20th October 2017 to 19th November 2017

NOTICE OF CONFIRMATION OF AN ORDER

HIGHWAYS ACT 1980

NEWPORT CITY COUNCIL

FOOTPATH NO. 394/41 COMMUNITY OF LANGSTONE

On 20 October 2017, Newport City Council confirmed the above Order made under section 119 of the Highways Act 1980.

The effect of the Order as confirmed is to divert the public footpath running from Point A to Point B, then to Point C at Woodward's Farm, Coed Y Caerau to a new line from Point A to Point D then to Point E then to Point C along the field edge as shown on the Order Map.

A copy of the Order as confirmed and the Order Map have been placed and may be seen free of charge at the Law & Regulation Department, Civic Centre, Newport, South Wales NP20 4UR from 8.30am to 4.00pm from Monday to Friday. Copies of the Order and Map may be bought there at the price of Two Pounds.

The Order comes into force on 17 November 2017 but if a person aggrieved by the Order wants to question its validity, or that of any provision contained in it, on the ground that it is not within the powers of the Highways Act 1980, as amended, or on the ground that any requirement of the Act, as amended, or of any regulation made under the Act has not been complied with in relation to the Order, he or she may, under paragraph 2 of Schedule 2 to the Act as applied by paragraph 5 of Schedule 6 to the Act, within 6 weeks from 20 October 2017 make an application

to the High Court.

Dated: 20 October 2017

Gareth D Price

Head of Law and Regulation Newport City Council, Civic Centre Newport, NP20 4UR

HYSBYSIAD CADARNHAU GORCHYMYN

DEDDF PRIFFYRDD 1980 CYNGOR DINAS CASNEWYDD

TROEDFFORDD RHIF 394/41 LANGSTONE

Ar 20 Hydref 2017, cadarnhaodd Cyngor Dinas Casnewydd y Gorchymyn uchod a wnaed dan

adran 119 Deddf Priffyrdd 1980.

Bydd y Gorchymyn a gadarnhawyd yn gwyro llwybr cyhoeddus sy'n mynd o Bwynt A trwy Bwynt B ac yna C ar Fferm Woodward, Coed Y Caerau at linell newydd sy'n rhedeg o Bwynt A hyd at Bwynt D trwy Bwynt E ac yna at Bwynt C ar hyd ymyl y cae, fel a nodir ar y Map Gorchymyn.

Gellir gweld copi o'r Gorchymyn a gadarnhawyd a Map y Gorchymyn am ddim yn Adran y Gyfraith a Rheoleiddio, y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd,

De Cymru NP20 4UR rhwng 8.30am a 4pm o

ddydd Llun i ddydd Gwener. Gellir prynu cop'iau o'r Gorchymyn a'r Map yno am Ddwy Bunt.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 17 Tachwedd 2017 ond os bydd person yn teimlo ei fod wedi'i dramgwyddo gan y Gorchymyn ac yn amau ei ddilysrwydd, neu unrhyw ddarpariaethau sydd wedi'u cynnwys ynddo, ar y sail nad yw o fewn pwerau Deddf Priffyrdd 1980 fel y'i diwygiwyd, neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw un o ofynion y Ddeddf, fel y'i diwygiwyd, neu unrhyw reoliad a wnaed dan y Ddeddf mewn cysylltiad a'r Gorchymyn, gall, dan baragraff 2 Atodlen 2 y Ddeddf fel y nodir ym mharagraff 5 Atodlen 6

o r Ddeddf, o fewn 6 wythnos o 20 Hydref 2017

wneud cais i'r Uchel Lys.

Dyddiad: 20 Hydref 2017 Gareth D Price

Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio

Cyngor Dinas Casnewydd, y Ganolfan Ddinesig

Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4117624.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices