Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (PROW 405/4/1 HARTRIDGE RINGLAND NEWPORT) (TEMPORARY FOOTPATH CLOSURE) ORDER 2017

Notice ID: NP4125778

Notice effective from
30th October 2017 to 29th November 2017

NEWPORT CITY COUNCIL (PROW 405/4/1 HARTRIDGE RINGLAND NEWPORT) (TEMPORARY FOOTPATH CLOSURE) ORDER 2017

Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make

an order the effect of which will be to prohibit any

person from proceeding along footpath 405/4/1 adjacent to Hartridge Farm Rd Ringland. There is no alternative route

The reason for making the order is to enable the construction of the Gypsy and Traveller Site to

be carried out safely. The proposed order will be

operative from 13 November 2017 and will continue in force for a period not exceeding 6 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated

that the works will be completed in 6 months.

Dated: 30 October 2017

Gareth D. Price Head of Law and

Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (HAWL

TRAMWY CYHOEDDUS 405/4/1 HARTRIDGE

RINGLAND CASNEWYDD) GORCHYMYN (CAU LLWYBR TROED DROS DRO) 2017

Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn i wneud gorchymyn a fydd a'r effaith o wahardd unrhyw berson rhag mynd ar hyd hawl tramwy cyhoeddus 405/4/1 gerllaw Hartridge Farm Rd Ringland. Nid oes llwybr arall. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw er mwyn galluogi adeiladu Safle Sipsiwn a Theithwyr yn ddiogel. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 13 Tachwedd 2017 a

bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na

6 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn 6 mis.

Dyddiedig: 30 Hydref 2017

G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y

Ganolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4125778.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices