Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (BULMORE RD NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017

Notice ID: NP4133573

Notice effective from
15th November 2017 to 15th December 2017

NEWPORT CITY COUNCIL (BULMORE RD NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017

Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any vehicle from proceeding along the whole length of Bulmore Rd. The alternative route is via Abernant Rd - Catsash Rd - Belmont Hill and vice versa. The reason for making the order is to enable cable pulling works to be carried out within the highway on a road too narrow to maintain vehicular access. The order is operative from 19 November 2017 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 2 - 3 hrs on one day. Pedestrian access will be available. Emergency vehicle access will be available through the closed section of carriageway with a short delay to move plant.

Dated: 15 November 2017 G.D.Price,

Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (BULMORE RD CASNEWYDD) GORCHYMYN (GWAHARDDTRAFFIG DROS DRO) 2017

Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Bulmore Rd am ei hyd cyfan. Y llwybr amgen yw Abernant Rd - Catsash Rd - Belmont Hill ac i r gwrthwyneb.

Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw i alluogi gwneud gwaith tynnu cebl o fewn y briffordd ar ffordd yn rhy gul1 gynnal mynediad i gerbydau. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 19 Tachwedd 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i r gwaith cael ei gwblhau o fewn2 - 3 awr ar un diwrnod. Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio a bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael trwy'r safle gyda oedi byr i symud planhigyn.Dyddiedig: 15 Tachwedd 2017 G D Price,

Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio,

Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4URAttachments

NP4133573.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices