Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (BROAD ST COMMON (PART) NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017

Notice ID: NP4147790

Notice effective from
11th December 2017 to 10th January 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (BROAD ST COMMON (PART) NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017
Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along Broad St Common from its junction with Chapel Rd to its junction with Whitson Rd at small humpbacked bridge. The alternative route will be signed. The reason for making the order is to enable carriageway reconstruction work to be carried out. The proposed order will be operative from 1 January 2018 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in approximately 6 weeks. Pedestrian access will be available. Closed road will not be suitable as a through route without delays being incurred; access to properties along the closed road will be maintained. Dated: 11 December 2017 G D Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD
(BROAD ST COMMON (RHAN)CASNEWYDD) GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2017
HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na 7 diwrnod
0 ddyddiad yr hysbysiad hwn i wneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Broad St Common o i chyffordd gyda Chapel Rd i'r gyffordd a Whitson Rd ar bont bach yn ysglyfaethus. Bydd y llwybr arall wedi ei arwyddo. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw

1 alluogi ail-adeiladu'r ffordd gerbydau. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 1 Ionawr 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i r gwaith cael ei gwblhau o fewn 6 wythnosau. Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio. Ni fydd y ffordd derfynol yn addas fel llwybr trwy ddiffyg oedi; bydd mynediad i eiddo ar hyd y ffordd ar gau yn cael ei chynnal.

Dyddiedig: 11 Rhagfyr 2017 G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y Ganolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4147790.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices