Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (PENCOED LANE LANGSTONE NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018

Notice ID: NP4182029

Notice effective from
14th February 2018 to 16th March 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (PENCOED LANE LANGSTONE NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018

Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along Pencoed Lane between its junctions with Magor Rd and Pencoed View. The alternative route will be signed. The reason for making the order is to enable repairs to a leaking water main to be carried out in a road too narrow to maintain vehicular access. The proposed order will be operative from 4 March 2018 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 1 day. Pedestrian access will be available. Emergency vehicle access will be available through the closed section with a short delay to move plant. Dated: 14 February 2018 G D Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD

(PENCOED LANE CASNEWYDD)

GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO)

2018

HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn i wneud gorchymyn, a fydd §'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Pencoed Lane rhwng ei chyffyrdd § Magor Rd a Pencoed View. Bydd y llwybr arall wedi ei arwyddo. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw er mwyn galluogi atgyweirio i brif bibell ddwr sy'n gollwng i gael ei wneud ar hyd ffordd rhy gul i gynnal mynediad i gerbydau. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 4 Mawrth 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn 1 diwrnod.

Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio, a bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael drwy'r adran ar gau o'r ffordd gyda oedi byr i symud planhigyn.

Dyddiedig: 14 Chwefror 2018

G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y Ganolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4182029.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices