Search for more Public Notices in your area
Traffic

(PENCOED LANE NEWPORT)(TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018

Notice ID: NP4185060

Notice effective from
21st February 2018 to 23rd March 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (PENCOED LANE NEWPORT)(TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018
Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any vehicle from proceeding along Pencoed Lane between its junctions with Magor Rd and Pencoed View. The alternative route will be signed. The reason for making the order is to enable repairs to a leaking water main to be carried out in a road too narrow to maintain vehicular access. The order is operative from 4 March 2018 and will continue in force for a periodnotexceeding 18monthsoruntil the proposed works have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 1 day. Pedestrian access will be available, emergency vehicle access will be available through the closed section with a short delay to move plant.
Dated: 21 February 2018
G.D.Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR
CYNGOR DINAS CASNEWYDD (CASNEWYDD) GORCHYMYN
(GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2018
Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Pencoed Lane rhwng ei chyffyrdd a Magor Rd a Pencoed View. Bydd y llwybr arall wedi ei arwyddo. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw er mwyn galluogi atgyweirio i brif bibell ddwr sy'n gollwng i gael ei wneud ar hyd ffordd rhy gul i gynnal mynediad i gerbydau. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 4 Mawrth 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith arfaethedig wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn un diwrnod. Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio a bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael drwy'r adran o'r ffordd gyda oedi byr i symud planhigyn.
Dyddiedig: 21 Chwefror 2018
G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y
Ganolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4185060.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices