Search for more Public Notices in your area
General

WILDLIFE AND COUNTRYSIDE ACT 1981 SECTION 53 NOTICE OF CONFIRMATION OF DEFINITIVE MAP MODIFICATION ORDER NO. 1 OF 2015 RESTRICTED BYWAY AT OLD MILL, LANGSTONE, NEWPORT

Notice ID: NP4184586

Notice effective from
23rd February 2018 to 25th March 2018

NEWPORT CITY COUNCIL WILDLIFE AND COUNTRYSIDE ACT 1981 SECTION 53 NOTICE OF CONFIRMATION OF DEFINITIVE MAP MODIFICATION ORDER NO. 1 OF 2015 RESTRICTED BYWAY AT OLD MILL, LANGSTONE, NEWPORT The above-named Order, made on the 17th July 2015 under section 53 Wildlife and Countryside Act 1981 was confirmed with modifications by an Inspector appointed by the Welsh Ministers on 30th January 2018.

The effect of the Order is to modify the definitive map and statement by adding the restricted byway described in the Schedule below.

A copy of the confirmed Order and the Order map have been placed and may be seen free of charge at the Civic Centre, Newport from 9 am to 4pm Monday to Friday. Copies of the Order and map may be bought there at a price of £2.

SCHEDULE

A public restricted byway from Point A at the northern end of public highway C100/12 proceeding in a westerly direction around Cae Pandy Cottage until it meets the stream and then proceeding in a northerly direction along the stream bed to Point B at the southern end of Mill Lane (also known as Watery Lane) as shown on the Order map.

Dated this 23rd day of February 2018.

Gareth Price

Head of Law and Regulation Newport City Council Civic Centre Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD DEDDF BYWYD GWYLLT A CHEFN GWLAD

1981 ADRAN 53 HYSBYSIAD CADARNHAU GORCHYMYN ADDASU MAP TERFYNOL RHIF 1 2015 CILFFORDD GYFYNGEDIG GER OLD MILL, LANGSTONE, CASNEWYDD

Cafodd y Gorchymyn a enwir uchod, a wnaed ar 17 Gorffennaf 2015 dan adran 53 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 ei gadarnhau gydag addasiadau gan Arolygydd a benodwyd gan Weinidogion Cymru ar 30 Ionawr 2018.

Effaith y Gorchymyn yw addasu'r map terfynol a'r datganiad drwy ychwanegu'r gilffordd gyfyngedig a ddisgrifir yn yr Atodlen isod.

Mae copi o'r Gorchymyn a gadarnhawyd a map y Gorchymyn wedi'u gosod a gellir eu gweld am ddim yn y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd rhwng 9am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gellir prynu copiau o'r Gorchymyn a'r map yno am bris o £2.

ATODLEN

Cilffordd gyfyngedig gyhoeddus o Bwynt A ar ben gogleddol priffordd gyhoeddus C100/12 tua'r gorllewin o gylch Cae Pandy Cottage nes dod i'r nant ac wedyn yn mynd tua'r gogledd ar hyd gwely'r nant tan Bwynt B ar ben deheuol Mill Lane (a elwir hefyd Watery Lane) fel y dangosir ar fap y Gorchymyn.

Dyddiedig ddydd 23 Chwefror 2018.

Gareth Price

Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Cyngor Dinas Casnewydd Canolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4184586.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices