Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (ISCA RD CAERLEON NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018

Notice ID: NP4191496

Notice effective from
5th March 2018 to 4th April 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (ISCA RD CAERLEON NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018
Notice is hereby given that Newport City Council
in exercise of its powers under the Road Traffic
Regulation Act 1984 (as amended) has made an
order the effect of which is to prohibit any vehicle
from proceeding along Isca Rd. The alternative
route is via Bulmore Rd and New Rd. The reason
for making the order is to enable the renewal of two
manhole chamber lids. The order is operative from
19 March 2018 and will continue in force for a period
not exceeding 18 months or until the works which
it is proposed to carry out have been completed,
whichever is the earlier. It is anticipated that the
works will be completed in one day. Pedestrian
access will be available, emergency vehicle access
will be available through the closed section of road
with a short delay to move plant.
Dated: 5 March 2018
G.D.Price Head of Law and Regulation Civic Centre
Newport NP20 4UR
CYNGOR DINAS CASNEWYDD
(ISCA RD CAERLEON CASNEWYDD)
GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG
DROS DRO) 2018
Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd
wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf
Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y’i diwygiwyd)
wedi gwneud gorchymyn, a fydd â’r effaith
o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Isca
Rd. Y llwybr amgen yw trwy Bulmore Rd a New
Rd. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw
i alluogi adnewyddu dau daflen siambr dwll.
Bydd y gorchymyn yn weithredol o 19 Mawrth
2018a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod
nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y
bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p'un bynnag
sydd gynharaf. Disgwylir i’r gwaith cael ei gwblhau
o fewn un diwrnod. Ni chaiff mynediad i gerddwyr
ei effeithio, bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar
gael drwy’r adran ar gau o ffordd gyda oedi byr i
symud planhigyn.
Dyddiedig: 5 Mawrth 2018
G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y
Ganolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4191496.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices