Search for more Public Notices in your area
Traffic

(TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018

Notice ID: NP4222097

Notice effective from
30th April 2018 to 30th May 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (GOLDCROFT COMMON CAERLEON NEWPORT)
(TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018
Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any vehicle from proceeding along Goldcroft Common approx 40 metres from its northern end outside no.30. The alternative route is via Lodge Rd and B4236 High St. The reason for making the order is for electricity supply renewal. The order is operative from 9 May 2018 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 3 days. Pedestrian access will be available, emergency vehicle access will be available with a short delay to move plant.
Dated: 30 April 2018
G.D.Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR_
CYNGOR DINAS CASNEWYDD (GOLDCROFT COMMON CAERLEON CASNEWYDD)
GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2018
Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd §'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Goldcroft Common tua 40 metr o'i ben gogleddol tu allan rhif 30. Y llwybr amgen yw trwy Lodge Rd a B4236 High St. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw adnewyddu cyflenwad trydan. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 9 Mai 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn 3 diwrnod. Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio a bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael drwy'r adran ar gau o ffordd gyda oedi byr i symud planhigyn.
Dyddiedig:30 Ebrill 2018
G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y Ganolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4222097.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices