Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF CONFIRMATION OF A PUBLIC FOOTPATH DIVERSION ORDER HIGHWAYS ACT 1980 NEWPORT CITY COUNCIL FOOTPATH NO. 389/44A CAERLEON, NEWPORT

Notice ID: NP4230124

Notice effective from
10th May 2018 to 9th June 2018

NOTICE OF CONFIRMATION OF A PUBLIC FOOTPATH DIVERSION ORDER HIGHWAYS ACT 1980 NEWPORT CITY COUNCIL FOOTPATH NO. 389/44A CAERLEON, NEWPORT
On 10 May 2018, Newport City Council confirmed the above
Order made under Section 119 of the Highways Act 1980.
The effect of the Order as confirmed is to divert the public
footpath running from Point H on Bulmore Road to Point J
then to Point K and finally to Point G to a new line running
from Point A on the southern side of Bulmore Road to Point
B then to Point C before crossing over a raised grassed
area to Point D and proceeding along the line of an existing
‘ash’ path to Points E and F and continuing along the line of
the path to Point G as shown on the Order Map.
A copy of the Order as confirmed and the Order Map have
been placed and may be seen free of charge at the Civic
Centre, Newport, South Wales NP20 4UR from 9.00am to
4.00pm from Monday to Friday. Copies of the Order and
Map may be bought there at the price of Three Pounds.
The Order comes into force on 10 May 2018 but if a person
aggrieved by the Order wants to question its validity, or
that of any provision contained in it, on the ground that
it is not within the powers of the Highways Act 1980, as
amended, or on the ground that any requirement of the Act,
as amended, or of any regulation made under the Act has
not been complied with in relation to the Order, he or she
may, under paragraph 2 of Schedule 2 to the Act as applied
by paragraph 5 of Schedule 6 to the Act, within six weeks
from 10 May 2018 make an application to the High Court.
Dated: 10 May 2018
Gareth Price
Head of Law and Regulation
Newport City Council
Civic Centre
Newport
South Wales
NP20 4UR
HYSBYSIAD CADARNHAU GORCHYMYN GWYRO
TROEDFFORDD GYHOEDDUS
DEDDF PRIFFYRDD 1980
CYNGOR DINAS CASNEWYDD
TROEDFFORDD RHIF 389/44A CAERLLION, CASNEWYDD
Ar 10 Mai 2018, cadarnhaodd Cyngor Dinas Casnewydd
y Gorchymyn uchod o dan Adran 119 o’r Ddeddf Priffyrdd
1980.
Effaith y Gorchymyn, fel y cadarnhawyd, yw gwyro’r
droedffordd gyhoeddus sy’n rhedeg o Bwynt H ar Heol
Bulmore i Bwynt J ymlaen at Bwynt K ac yn olaf at Bwynt G,
i linell newydd sy’n rhedeg o Bwynt A ar yr ochr ddeheuol
o Heol Bulmore at Bwynt B ac yna at Bwynt C cyn croesi
dros ardal laswellt wedi’i godi at Bwynt D ac yn dilyn llinell
lwybr ‘lludw’ i Bwynt E a Bwynt F ac ymlaen at Bwynt G fel
y dangosir ar Fap y Gorchymyn.
Mae copi o’r Gorchymyn, fel y cadarnhawyd, a Map y
Gorchymyn wedi eu lleoli, a gellir eu gweld yn rhad ac am
ddim, yn y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, De Cymru NP20
4UR o 9.00am tan 4.00pm o Ddydd Llun i Ddydd Gwener.
Gellir prynu copïau o’r Gorchymyn a’r Map yno am bris o
tair punt.
Daw’r Gorchymyn hwn i rym ar 10 Mai 2018, ond os bydd
person a dramgwyddir gan y Gorchymyn sy’n dymuno
cwestiynu ei ddilysrwydd neu unrhyw ddarpariaeth a
gynhwysir ynddo, ar y sail nad yw o fewn pwerau’r Ddeddf
Priffyrdd 1980 fel y’i diwygiwyd, neu ar y sail bod unrhyw
un o ofynion y Ddeddf, fel y’i diwygiwyd, neu unrhyw reoliad
a wnaed o dan y Ddeddf nad ydynt yn cydymffurfio â
hwy mewn perthynas â’r Gorchymyn, gall ef neu hi o dan
baragraff 2 o Atodlen 2 i’r Ddeddf fel y’i cymhwysir gan
baragraff 5 o Atodlen 6 i’r Ddeddf, o fewn chwe wythnos o
10 Mai 2018 wneud cais i’r Uchel Lys.
Dyddiedig: 10 Mai 2018
Gareth Price
Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio
Cyngor Dinas Casnewydd
Y Ganolfan Ddinesig
Casnewydd
De Cymru
NP20 4UR

Attachments

NP4230124.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices