Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL EXTINGUISHMENT ORDER HIGHWAYS ACT 1980

Notice ID: NP4230143

Notice effective from
10th May 2018 to 9th June 2018

EXTINGUISHMENT ORDER HIGHWAYS ACT 1980 NEWPORT CITY COUNCIL
FOOTPATH NO 405/4/1 RINGLAND
On 10 May 2018 Newport City Council confirmed the above Order made under Section 118 of the Highways Act 1980.
The effect of the Order as confirmed is to extinguish the public rights of way over the footpath running from Point A to Point B at Hartridge Farm Road as shown on the Order Map.
A copy of the Order as confirmed and the Order Map have been placed and may be seen free of charge at the Civic Centre, Newport, South Wales NP20 4UR from 9.00am to 4.00pm from Monday to Friday. Copies of the Order and Map may be bought there at the price of three pounds.
The Order comes into force on 10 May 2018 but if a person aggrieved by the Order wants to question its validity, or that of any provision contained in it, on the ground that it is not within the powers of the Highways Act 1980, as amended, or on the ground that any requirement of the Act, as amended, or of any regulation made under the Act has not been complied with in relation to the Order, he or she may, under paragraph 2 of Schedule 2 to the Act as applied by paragraph 5 of Schedule 6 to the Act, within six weeks from 10 May 2018 make an application to the High Court.
Dated: 10 May 2018 Gareth D Price Head of Law and Regulation Newport City Council Civic Centre, Newport
South Wales NP20 4UR

HYSBYSIAD CADARNHAU GORCHYMYN

DIDDYMU TROEDFFORDD GYHOEDDUS DEDDF PRIFFYRDD 1980 CYNGOR DINAS CASNEWYDD
TROEDFFORDD RHIF 405/4/1 RINGLAND
Ar 10 Mai 2018, cadarnhaodd Cyngor Dinas Casnewydd y Gorchymyn uchod o dan Adran 118 o'r Ddeddf Priffyrdd 1980.
Effaith y Gorchymyn, fel y cadarnhawyd, yw diddymu'r droedffordd gyhoeddus yn Ringland sy'n rhedeg o Bwynt A i Bwynt B ar Heol Fferm Hartridge fel y dangosir ar Fap y Gorchymyn. Mae copi o'r Gorchymyn, fel y cadarnhawyd, a Map y Gorchymyn wedi eu lleoli, a gellir eu gweld yn rhad ac am ddim, yn y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, De Cymru NP20 4UR o 9.00am tan 4.00pm o Ddydd Llun i Ddydd Gwener. Gellir prynu cop'iau o'r Gorchymyn a'r Map yno am bris o tair punt. Daw'r Gorchymyn hwn i rym ar 10 Mai 2018, ond os bydd person a dramgwyddir gan y Gorchymyn sy'n dymuno cwestiynu ei ddilysrwydd neu unrhyw ddarpariaeth a gynhwysir ynddo, ar y sail nad yw o fewn pwerau'r Ddeddf Priffyrdd 1980 fel y'i diwygiwyd, neu ar y sail bod unrhyw un o ofynion y Ddeddf, fel y'i diwygiwyd, neu unrhywreoliad a wnaed o dan y Ddeddf nad ydynt yn cydymffurfio a hwy mewn perthynas a'r Gorchymyn, gall ef neu hi o dan baragraff 2 o Atodlen 2 i'r Ddeddf fel y'i cymhwysir gan baragraff 5 o Atodlen 6 i'r Ddeddf, o fewn chwe wythnos o 10 Mai 2018 wneud cais i'r Uchel Lys.
Dyddiedig: 10 Mai 2018 Gareth Price
Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio
Cyngor Dinas Casnewydd
Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd
De Cymru NP20 4UR

Attachments

NP4230143.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices