Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (CATSASH ROAD NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018

Notice ID: NP4251556

Notice effective from
23rd June 2018 to 23rd July 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (CATSASH ROAD NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018
Notice is hereby given that Newport City Council
in exercise of its powers under the Road Traffic
Regulation Act 1984 (as amended) has made an
order the effect of which is to prohibit any vehicle
from proceeding along along Catsash Road from
its junction with Roman Road to its junction with
Belmont Hill. An alternative route will be provided.
The reason for making the order is (1) to enable the
Celebrity Cup golf event to be held, (2) to enable
the annual fireworks display to be held. The order
is operative from 30 June 2018 and will continue in
force for a period not exceeding 18 months or until
the closures are no longer required, whichever is
the earlier. It is anticipated that the closures will
be in effect at (1) from 7am – 6pm on 30 June
and 1 July 2018 and at (2) from 4pm to 9pm on 3
November 2018.
Pedestrian and emergency vehicle access will be
available.
Dated: 23 June 2018
G.D.Price, Head of Law and Regulation, Civic
Centre, Newport NP20 4UR
CYNGOR DINAS CASNEWYDD (CATSASH
ROAD CASNEWYDD GORCHYMYN (GWAHARDD
TRAFFIG DROS DRO) 2018
Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd
wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf
Rheoleiddio Traffig Ffyrdd (fel y’i diwygiwyd)
wedi gwneud gorchymyn, a fydd â’r effaith o
wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Catsash
Road o’i chyffordd gyda Roman Road i’r gyffordd
â Belmont Hill. Bydd llwybr amgen ar gael. Y
rheswm dros wneud y gorchymyn yw (1) er mwyni’r
digwyddiadgolff Celebrity Cup gael ei gynnal, a (2)
er mwyn i’r arddangosfa dân gwyllt flynyddol gael
ei gynnal. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 30
Mehefin 2018 a bydd yn parhau mewn grym am
gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu hyd nes nad oes
angen y gorchymyn p’un bynnag sydd gynharaf.
Disgwylir y bydd yn ofynnol i’r gorchymyn ar (1) o
7yb – 6yh ar 30 Mehefin a 1 Gorffennaf 2018, ac ar
(2) rhwng 4pm – 9pm ar 3 Tachwedd 2018.
Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio a bydd
mynediad i gerbydau argyfwng ar gael.
Dyddiedig: 23 Mehefin 2018
G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Y
Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4251556.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices