Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (CAERLEON ROAD (PART) NEWPORT)

Notice ID: NP4258791

Notice effective from
11th July 2018 to 10th August 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (CAERLEON ROAD (PART) NEWPORT)

(TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC & TEMPORARY PROHIBITION OF RIGHT TURNS) ORDER 2018 Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made orders the effect of which is (1) to prohibit any vehicle from proceeding along Caerleon Rd from its junction with Sheaf Lane in a north easterly direction for approx 50 metres (under railway bridge); (2) to prohibit any vehicle from turning right from Sheaf Lane into Caerleon Rd. Alternative signed routes will be provided. The reason for making the orders is to enable extensive railway bridge maintenance works to be undertaken. The orders are operative from 20 July 2018 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works requiring (1) the road closure will be completed overnight on 4 separate phases throughout the approx 9 month contract; (2) the works requiring the prohibition of right turns will be completed in 2 phases within the approx 9 month contract. Pedestrian access will be available at all times including a covered walkway under the works area; emergency vehicle access will be available through the closed section of carriageway with a short delay to move plant. The road closures are required to allow scaffolding to be erected in the carriageway, works to the bridge will be carried out with the road open but with two-way traffic signals. Overnight closures will not impinge upon first and last bus services.

Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made orders the effect of which is (1) to prohibit any vehicle from proceeding along Caerleon Rd from its junction with Sheaf Lane in a north easterly direction for approx 50 metres (under railway bridge); (2) to prohibit any vehicle from turning right from Sheaf Lane into Caerleon Rd. Alternative signed routes will be provided. The reason for making the orders is to enable extensive railway bridge maintenance works to be undertaken. The orders are operative from 20 July 2018 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works requiring (1) the road closure will be completed overnight on 4 separate phases throughout the approx 9 month contract; (2) the works requiring the prohibition of right turns will be completed in 2 phases within the approx 9 month contract. Pedestrian access will be available at all times including a covered walkway under the works area; emergency vehicle access will be available through the closed section of carriageway with a short delay to move plant. The road closures are required to allow scaffolding to be erected in the carriageway, works to the bridge will be carried out with the road open but with two-way traffic signals. Overnight closures will not impinge upon first and last bus services.

Dated: 11 July 2018

G.D.Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (CAERLEON ROAD (RHAN) CASNEWYDD) GORCHYMYNION (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO & GWAHARDD

TROI IR DDE DROS DRO) 2018

IR

Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau dan y Ddedf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchmynion, a fydd a'r effaith o (1) wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Caerleon Rd o i chyffordd o Shea Lane tua r gogledd ddwyrain am oddeuto 50 metr (o dan bont rheilffordd): (2) wahardd cerbydau rhag troi i r dde o Sheaf Lane i Caerleon Rd. Bydd llwybrai eraill wedi'u harwyddo yn cael ei darparu. Y rheswm dros wneud y gorchymynion yw i alluogi gwaith cynnal helaeth i r bont rheilffordd. Bydd y gorchmynion yn weithredol o 20 Gorffennaf 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i r gwaith sydd angen (1) y ffordd i gau i gael ei gwblhau dros nos mewn pedair cam ar wah^n trwy gydol y cytundeb o oddeutu 9 mis (2) y gwaharddiad troi i r dde i gael ei gwblhau mewn 2 gam o fewn y cytundeb o oddeutu 9 mis. Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio gan gynnwys llwybr dan do dan yr ardal waith; bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael drwy r adran gaeedig o'r ffordd gyda oedi byr i symud peiriannau. Mae angen cau y ffyrdd i ganiatau codi sgaffaldiau ar y ffordd gerbydau, bydd y gwaith i r bont yn cael ei gynnal gyda r ffordd ar agor ond gyda signalau traffig dwy ffordd. Ni fydd cau'r ffordd dros nos yn amharu ar y gwasanaethau bws olaf a cyntaf.

Dyddiedig: 11 Gorffennaf 2018 G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y Ganolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4258791.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices