Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (A467 BETWEEN MORRISONS ROUNDABOUT AND PYE CORNER ROUNDABOUT NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFICS VARIOUS TEMPORARY SPEED LIMITS) ORDER 2018

Notice ID: NP4276672

Notice effective from
16th August 2018 to 15th September 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (A467 BETWEEN MORRISONS ROUNDABOUT

AND PYE CORNER ROUNDABOUT NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFICS VARIOUS TEMPORARY SPEED LIMITS) ORDER 2018

Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make orders the effect of which will be (1) to

prohibit any vehicle from proceeding along the

A467 southbound off-slip to Chartist Drive, the A467 northbound off-slip to Tregwilym Rd, the A467 southbound on-slip from Chartist Drive, and the A467 on-slip from Tregwilym Rd (2) to impose speed limits of 10mph, 30mph, 40mph and 50mph

on the northbound and southbound carriageways

of the A467 between Morrisons roundabout and Pye Corner roundabout. Alternative routes will be signed. The reason for making the orders is to allow traffic to remain on the carriageway

whilst allowing safe working conditions to enable

essential carriageway maintenance works to

be undertaken. The proposed orders will be operative from 27 August 2018 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the proposed works have been completed,

whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 4 weeks. Emergency

vehicle access will be available.

Dated: 16 August 2018

G D Price Head of Law and Regulation Civic

Centre Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (A467 RHWNG CYLCHFANNAU MORRISONS

A PYE CORNER CASNEWYDD) GORCHMYNION (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO A TERFYNAU CYFLYMDER

AMRYWIOL DROS DRO) 2018

Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf

Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd)

yn bwriadu mewn nid llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn i wneud gorchmynion, a fydd

a'r effaith o (1) wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd ffordd ymadael yr A467 tua'r de i Chartist Drive, ffordd ymadael yr A467 tua'r gogledd i Tregwilym Rd, ffordd ymuno tua'r de o'r A467

i Chartist Drive, a'r ffordd ymuno tua'r gogledd o'r A467 i Tregwilym Rd (2) gorfodi terfynnau

cyflymder dros dro o 50mya, 40mya, 30mya a

10mya ar ffyrdd ogleddol a deheuol yr A467 rhwng cylchfannau Morrisons a Pye Corner.

Bydd llwybrau eraill wedi eu arwyddo. Y rheswm dros wneud y gorchmynion yw i ganiatau i draffig aros ar y ffordd tra'n caniatau amodau gwaith

diogel er mwyn galluogi gwaith cynnal a chadw hanfodol i gael ei wneud. Bydd y gorchmynion arfaethedig yn weithredol o 27 Awst 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na

18 mis neu nes bydd y gwaith arfaethedig wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r

gwaith cael ei gwblhau o fewn 4 wythnos. Bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael.

Dyddiedig: 16 Awst 2018

G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y

Ganolfan Ddinesig Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4276672.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices