Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (COT HILL LLANWERN NEWPORT)

Notice ID: NP4277778

Notice effective from
17th August 2018 to 16th September 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (COT HILL LLANWERN NEWPORT)

(TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018

Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along Cot Hill, Llanwern. The alternative route will be signed. The reason for making the order is to enable duct laying and jointing chambers to be provided in the carriageway on behalf of BT. The proposed order will be operative from 10 September 2018 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 8 weeks. Pedestrian access will be available at all times. Emergency vehicle access will be available through the closed area of carriageway, with a short delay to move plant.

Dated: 17 August 2018

G D Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (COT HILL LLANWERN CASNEWYDD)

GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2018

Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na

7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn i wneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Cot Hill, Llanwern. Bydd y llwybr amgen wedi ei arwyddo. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw galluogi gosod dwythell a jointing siambrau sydd i'w darparu yn y gerbytffordd ar ran BT. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 10 Medi 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith arfaethedig wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn8 wythnos. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael bob amser. Bydd mynediad i gerbydau mewn argyfwng ar gael gyda oedi byr i symud peiriannau.Dyddiedig: 17Awst2018

G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y Ganolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4277778.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices