Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (A467 BETWEEN MORRISONS ROUNDABOUT AND PYE CORNER ROUNDABOUT NEWPORT)

Notice ID: NP4278602

Notice effective from
23rd August 2018 to 22nd September 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (A467 BETWEEN MORRISONS ROUNDABOUT AND PYE CORNER ROUNDABOUT NEWPORT)

(TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFICS VARIOUS TEMPORARY SPEED LIMITS) ORDERS 2018

Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made orders the effect of which is (1) to prohibit any vehicle from proceeding along the A467 southbound off-slip to Chartist Drive, the A467 northbound off-slip to Tregwilym Rd, the A467 southbound on-slip from Chartist Drive, and the A467 on-slip from Tregwilym Rd (2) to impose speed limits of 10mph. 30mph, 40mph and 50 mph on the northbound and southbound carriageways of the A467 between Morrisons roundabout and Pye Corner roundabout. Alternative routes will be signed. The reason for making the orders is to allow traffic to remain on the carriageway whilst allowing safe working conditions to enable essential carriageway maintenance works to be undertaken. The orders are operative from 27 August 2018 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 4 weeks. Emergency vehicle access will be available.

Dated: 23 August 2018

G.D.Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (A467 RHWNG CYLCHFANNAU MORRISONS A PYE

CORNER CASNEWYDD)

GORCHMYNION (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO A TERFYNAU CYFLYMDER AMRYWIOL DROS DRO) 2018

Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchmynion, a fydd a'r effaith o (1) wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd ffordd ymadael yr A467 tua'r de i Chartist Drive, ffordd ymadael yr A467 tua'r gogledd i Tregwilym Rd, ffordd ymuno tua'r de o'r A467 i Chartist Drive, a'r ffordd ymuno tua'r gogledd o'r A467 i Tregwilym Rd (2) gorfodi terfynnau cyflymder dros dro o 50mya, 40mya, 30mya a 10mya ar ffyrdd ogleddol a deheuol yr A467 rhwng cylchfannau Morrisons a Pye Corner. Bydd llwybrau eraill wedi eu arwyddo. Y rheswm dros wneud y gorchmynion yw i ganiatau i draffig aros ar y ffordd tra'n caniatau amodau gwaith diogel er mwyn galluogi gwaith cynnal a chadw hanfodol i gael ei wneud. Bydd y gorchmynion yn weithredol o 27 Awst 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn 4 wythnos. Bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael.

Dyddiedig: 23 Awst 2018

G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y Ganolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4278602.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices