Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (COT HILL, LLANWERN, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018

Notice ID: NP4280500

Notice effective from
24th August 2018 to 23rd September 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (COT HILL, LLANWERN, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018

NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any vehicle from proceeding along Cot Hill, Llanwern. The alternative route will be signed. The reason for making the order is to enable duct laying and jointing chambers in the carriageway on behalf of BT. The order is operative from 10 September 2018 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed within 8 weeks. Pedestrian access will be available at all times. Emergency vehicle access will be available with a short delay to move plant. Dated: 24 August 2018

G.D.Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD

(COT HILL, LLANWERN, CASNEWYDD)

GORCHYMYN

(GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2018

HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd §'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Cot Hill, Llanwern. Bydd y llwybr amgen arall wedi ei arwyddo. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw galluogi gosod dwythell a jointing siambrau sydd i'w darparu yn y gerbytffordd ar ran BT. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 10 Medi 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn 8 wythnos. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael bob amser. Bydd mynediad i gerbydau mewn argyfwng ar gael gyda oedi byr i symud peiriannau. Dyddiedig: 24 Awst 2018 G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y Ganolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4280500.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices