Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (BELLE VUE CAR PARK NEWPORT) (OFF-STREET PARKING) (PAY & DISPLAY) ORDER 2018

Notice ID: NP4281609

Notice effective from
30th August 2018 to 29th September 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (BELLE VUE CAR PARK NEWPORT) (OFF-STREET PARKING) (PAY & DISPLAY) ORDER 2018

Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 and all other enabling powers and after consultation with the Chief Officer of Police has on 30 August 2018 made an order the effect of which is to make a charge for car parking on land at Belle Vue Park between the hours of 6.30am and 4pm seven days a week. The charges will be £1 for up to 2 hours, £3 for up to 5 hours and £5 for over 5 hours. No charge will

be payable by holders of permits issued by Newport

City Council to the cafe provider. The order will come into operation on 6 September 2018. The order and a map showing the location of the land may be inspected at the Civic Centre Newport during normal office hours Monday to Friday. If you wish to question the validity

of the order or any provision contained in it on the ground that it is not within the powers conferred by the

Road Traffic Regulation Act 1984 or on the ground that

any requirement of that Act or of any Instrument made under it has not been complied with in relation to that

order you may within six weeks from 30 August 2018 apply to the High Court for this purpose.

Dated: 30 August 2018

G D Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR

GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD (MAES PARCIO BELLE VUE CASNEWYDD) (PARCIO ODDI AR Y STRYD) (TALU AC

ARDDANGOS) 2018

Rhoddir hysbysiad trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth arfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoliadau Traffig Ffyrdd 1984 a'r holl bwerau galluogi eraill ac ar 6l ymgynghori a Phrif Swyddog yr Heddlu wedi ar 30 Awst 2018 gwneud gorchymyn a fydd yn codi tal am barcio ar dir ym Mharc Belle Vue rhwng 6.30am a 4pm saith diwrnod yr wythnos. Codi £1 am hyd at 2 awr, £3 am hyd at 5 awr a £5 am dros 5 awr. Ni chodir tal ar ddeiliaid trwyddedau a gyflwynir gan Gyngor Dinas Casnewydd i ddarparwr y caffi. Daw'r gorchymyn i rym ar 6 Medi 2018. Gellir gweld y gorchymyn a'r map sy'n dangos lleoliad y tir yng Nghanolfan Ddinesig Casnewydd yn ystod oriau swyddfa arferol o ddydd Llun i ddydd Gwener. Os ydych am gwestiynu darpariaethau neu ddilysrwydd y Gorchymyn ar y sail nad yw o fewn y pwerau a roddwyd gan Ddeddf Rheoliadau Traffig Ffyrdd 1984, neu ary sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw un o ofynion y Ddeddf, neu unrhyw offeryn a wnaed dan y Ddeddf, mewn perthynas a'r Gorchymyn, gallwch, o fewn chwe wythnos o 30 Awst 2018 wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwnnw.

Dyddiad: 30 Awst 2018

G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Canolfan Ddinesig Casnewydd

NP20 4UR

Attachments

NP4281609.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices