Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (ALBERT TERRACE NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC & TEMPORARY SUSPENSION OF ONE-WAY TRAFFIC) ORDER 2018

Notice ID: NP4280864

Notice effective from
6th September 2018 to 6th October 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (ALBERT TERRACE NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC & TEMPORARY SUSPENSION OF ONE-WAY TRAFFIC) ORDER 2018

Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be (1) to prohibit any vehicle from proceeding along Albert Terrace from its junction with East St for approx 15 metres in a southerly direction (2) to suspend the one­way traffic order affecting Albert Terrace to enable residents' access from the top end. The alternative route is via East St and Blewitt St. The reason for making the order is to enable the replacement of a telegraph pole. The proposed order will be operative from 19 September 2018 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the proposed works have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 1 day.

Pedestrian and emergency vehicle access will be available.

Dated: 6 September 2018

G D Price Head of Law and Regulation

Civic Centre Newport NP20 4UR

GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD (ALBERT TERRACE CASNEWYDD) (GWAHARDD TRAFFIG AC ATAL TRAFFIG UN FFORDD DROS DRO) 2018

Hysbysir drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd drwy arfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoliadau Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu, mewn dim llai na 7 diwrnod ar 6l dyddiad yr hysbysiad hwn, gwneud gorchymyn a fydd yn (1) atal unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd Albert Terrace o'r gyffordd ag East Street am tua 15 metr tua'r de (2) atal y gorchymyn traffig un ffordd sy'n effeithio ar Albert Terrace i alluogi'r trigolion i gael mynediad o'r pen uchaf. Gellir defnyddio'r llwybr drwy East Street a Blewitt Street yn y cyfamser. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw ei gwneud yn bosibl newid polyn ff6n. Bydd y gorchymyn arfaethedig ar waith o 19 Medi 2018 a bydd yn parhau am gyfnod o ddim mwy na 18 mis neu nes bod y gwaith arfaethedig wedi'i gwblhau, p'un bynnag yw'r cynharaf. Rhagwelir y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau mewn un diwrnod.

Bydd modd i gerddwyr a cherbydau brys ddefnyddio'r ffordd.

Dyddiad: 6 Medi 2018

G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4280864.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices