Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF MAKING OF A DIVERSION ORDER VARIATION ORDER

Notice ID: NP4286586

Notice effective from
7th September 2018 to 7th October 2018

NOTICE OF MAKING OF A DIVERSION ORDER VARIATION ORDER

HIGHWAYS ACT 1980 NEWPORT CITY COUNCIL PUBLIC FOOTPATH DIVERSION ORDER 1990 FOOTPATH NO. 9 AT LLANDEVAUD MILL (NOW FOOTPATH NO. 394/54) VARIATION ORDER 2018 The above Order, made on 7 September 2018, under Section 326 of the Highways Act 1980, will vary the terms of the Gwent County Council Public Path Diversion Order 1990 Public Footpath No. 9 at Llandevaud Mill so as to give it the effect that was originally intended by replacing the plan in the 1990 Order and by replacing the wording of the Schedule to that Order. A copy of the Order and the Order Map have been placed and may be seen free of charge at the Civic Centre, Newport, South Wales NP20 4UR from 8.30am to 4.00pm from Monday to Friday. Copies of the Order and Map may be bought there at the price of Two Pounds. Any representations about or objections to the Order may be sent in writing to the Head of Law & Regulation, Newport City Council, Civic Centre, Newport, South Wales NP20 4UR, quoting ref JPE, not later than 8 October 2018. Please state the grounds on which they are made. If no such representations or objections are duly made, or if any so made are withdrawn, the Newport City Council may confirm the Order as an unopposed order. If the Order is sent to the Welsh Ministers for confirmation any representations and objections which have not been withdrawn will be sent with the Order. Dated: 7 September 2018 G D Price, Head of Law & Regulation, Newport City Council, Civic Centre, Newport,

South Wales, NP20 4UR

HYSBYIAD CREU GORCHYMYN AMRYWIO GORCHYMYN DARGYFEIRIO

DEDDF PRIFFYRDD 1980

CYNGOR DINAS CASNEWYDD GORCHYMYN DARGYFEIRIO LLWYBR CYHOEDDUS 1990 LLWYBR CERDDED RHIF 9 YN LLANDEVAUD MILL (LLWYBR CERDDED RHIF 394/54 BELLACH) GORCHYMYN AMRYWIO 2018

Bydd y Gorchymyn uchod a wnaed ar 7 Medi 2018, dan Adran 326 Deddf Priffyrdd 1980, yn amrywio telerau Gorchymyn Dargyfeirio Llwybr Cyhoeddus Cyngor Sir Gwent 1990 Llwybr Cyhoeddus Rhif 9 yn Llandevaud Mill i fynd yn 6l at y bwriad gwreiddiol drwy ailosod cynllun Gorchymyn 1990 a newid geiriad yr Atodlen i'r Gorchymyn hwnnw. Mae copi o'r Gorchymyn a Map y Gorchymyn wedi'u gosod ac ar gael i'w gweld am ddim yn y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, De Cymru NP20 4UR rhwng 8.30am a 4.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gellir prynu copiau o'r Gorchymyn a'r Map yno am Ddwy Bunt. Gellir anfon unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau ynghylch y Gorchymyn yn ysgrifenedig at Bennaeth y Gyfraith a Rheoleiddiol, Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, De Cymru NP20 4UR gan ddyfynnu cyfeirnod JPE erbyn 8 Hydref 2018. Nodwch y rhesymau drostynt. Os na wneir sylwadau na gwrthwynebiadau o'r fath, neu os caiff unrhyw rai a gyflwynir eu tynnu'n 6l, gall Cyngor Dinas Casnewydd gadarnhau'r Gorchymyn fel gorchymyn diwrthwynebiad. Os anfonir y Gorchymyn at Weinidogion Cymru i'w gadarnhau caiff unrhyw sylwadau a gwrthwynebiadau nas tynnwyd yn 6l eu hanfon §'r Gorchymyn.

Dyddiad: 7 Medi 2018

G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, De Cymru, NP20 4UR

Attachments

NP4286586.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices