Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (FOOTWAY AT CRINDAU, NEWPORT) (TEMPORARY FOOTWAY CLOSURE) ORDER 2018

Notice ID: NP4290026

Notice effective from
19th September 2018 to 19th October 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (FOOTWAY AT CRINDAU, NEWPORT) (TEMPORARY FOOTWAY CLOSURE) ORDER 2018
NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which will be to prohibit any person from proceeding along the length of footway linking A4042 and Evans Street (behind the former Sainsbury's building). An alternative route is available. The reason for making the order is to enable the ongoing re-development of the former Sainsbury's site. The order is operative from 23 September 2018 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the proposed works have been completed, whichever is the earlier.

Dated: 19 September 2018
G D Price Head of Law and Regulation Civic
Centre Newport NP20 4UR

GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD (TROEDFFORDD YNG NGHRINDAI, CASNEWYDD)

(CAU TROEDFFORDD DROS DRO) 2018
HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd, wrth ymarfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoliadau Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), wedi gwneud gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw berson rhag teithio ar hyd y droedffordd gyfan sy'n cysylltu'r A4042 ac Evans Street (y tu 6l i hen adeilad Sainsbury's). Mae llwybr gwahanol ar gael. Y rheswm dros greu'r gorchymyn yw galluogi gwaith i fynd yn ei flaen ar ailddatblygu hen safle Sainsbury's. Bydd y gorchymyn ar waith o 23 Medi 2018 a bydd yn parhau am gyfnod o ddim mwy na 18 mis neu nes bod y gwaith arfaethedig wedi'i gwblhau, p'un bynnag yw'r cynharaf.

Dyddiad: 19 Medi 2018
G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio
Canolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4290026.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices