Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS ROADS, JUNCTION 28 IMPROVEMENTS, NEWPORT)(TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018

Notice ID: NP4290048

Notice effective from
19th September 2018 to 19th October 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS ROADS, JUNCTION 28 IMPROVEMENTS, NEWPORT)

(TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018

NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an Order the effect of which is to prohibit any vehicle from proceeding along:

(a) A48 Cardiff Rd from its junction with Pencarn Way to its junctions with the M4 eastbound off-slip and westbound on-slip, and between its junctions with Pont Ebbw and Tredegar Park Roundabouts, in each case both carriageways - not concurrent;(b) A467 Forge Rd between its junctions with Bassaleg and Tredegar Park Roundabouts, both carriageways - not concurrent;(c) A467 Rogerstone/Risca bypass from its junction with the A467 southbound off-slip to Chartist Drive to Bassaleg Roundabout (including southbound on-slip from Chartist Drive to A467) - southbound carriageway, and from its junction with Bassaleg Roundabout to the A467 northbound off-slip to Tregwilym Rd (including northbound off-slip) - northbound carriageway; (d) Park View from its junction with Bassaleg Roundabout for approximately 280 metres - full closure; (e) A48 Southern Distributor Rd between its junctions with Pont Ebbw and MaesglasWest Roundabouts, both carriageways-not concurrent; (f) B4239 Duffryn Drive between its junctions with Pont Ebbw and B4239 Lighthouse Rd Roundabouts-full closure; (g) B4237 Cardiff Rd from its junction with Pont Ebbw Roundabout to its junction with St. Brides Gardens - full closure; (h) A468 Forge Rd between its junctions with A468 Caerphilly Rd Roundabout and A467 Bassaleg Roundabout - full closure; (i) A467 Bassaleg Roundabout, area of roundabout (including approximately 30 metres into Court Crescent); (j) A48 Pont Ebbw Roundabout, all areas of roundabout; (k) A48 Tredegar Park Roundabout; all areas of roundabout/new junction; (l) Lighthouse Rd from its junction with A48 Southern Distributor Rd for approximately 50 metres -full closure.Alternative routes will be signed. The reason for making the order is a contingency as part of the required Road Safety Audit for the extensive junction re-designs and to allow any required remedial works to be undertaken. The Order is operative from 22 September 2018 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the proposed works have been completed, whichever is the earlier

It is anticipated that the works will be completed in approx 2 months and actual closures, if required, will depend upon the conclusions of the road safety audit and/or any remedial works required Pedestrian access and emergency vehicle access will be available at all times.

Dated: 19 September 2018

G D Price, Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR

GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD (HEOLYDD AMRYWIOL, GWELLIANNAU I

GYFFORDD 28, CASNEWYDD)

(GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2018

HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Dinas Casnewydd, wrth arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoliadau Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), wedi gwneud Gorchymyn yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd:

(a) A48 Cardiff Rd o'r gyffordd gyda Pencarn Way i'r gyffordd gyda ffordd ymadael yr M4 tua'r dwyrain a ffordd ymuno'r M4 tua'r gorllewin, a rhwng y cyffyrdd gyda Chylchfannau Pont Ebbw a Pharc Tredegar, y ddwy lon gerbyd ymhob achos - heb fod yn gyfamserol; (b) A467 Forge Rd rhwng y cyffyrdd gyda Chylchfannau Basaleg a Pharc Tredegar, y ddwy lon gerbyd - heb fod yn gyfamserol; (c) A467 isffordd Ty du/Rhsiga o'r gyffordd gyda ffordd ymadael tua'r de yr A467 i Chartist Drive i Gylchfan Basaleg (gan gynnwys y ffordd ymuno tua'r de o Chartist Drive i'r A467) - y lon gerbyd tua'r de, ac o'r gyffordd gyda Chylchfan Basaleg i'r ffordd ymadael tua'r gogledd ar yr A467 i Tregwilym Rd (gan gynnwysy ffordd ymadael tua'r gogledd) - y lon gerbydau tua'r gogledd; (d) Park View o'r gyffordd gyda Chylchfan Basaleg am tua 280 metr - ar gau yn gyfan gwbl; (e) Ffordd Ddosbarthu'r De yr A48 rhwng y gyffordd gyda Chylchfannau Pont Ebbw a Maesglas, y ddwy lon gerbyd - heb fod yn gyfamserol; (f) B4239 Duffryn Drive rhwng y cyffyrdd gyda Chylchfannau Pont Ebbw a 4239 Lighthouse Rd - argauyn gyfan gwbl; (g) B4237 Cardiff Rd o'r gyffordd gyda Chylchfan Pont Ebbw i'r gyffordd gyda Gerddi Llansanffraid - ar gau yn gyfan gwbl; (h) A468 Forge Rd rhwng y cyffyrdd gyda Chylchfan A468 Caerphilly Rd a Chylchfan A467 Basaleg - ar gau yn llwyr; (i) Cylchfan A467 Basaleg, ardal y Cylchfan (gan gynnwys tua 30 metr i mewn i Court Crescent); (j) Cylchfan A48 Pont Ebbw, pob ardal o'r cylchfan; (k) Cylchfan A48 Parc Tredegar, pob ardal o'r cylchfan/cyffordd newydd; (l) Lighthouse Rd o'r gyffordd gyda Ffordd Ddosbarthu'r De A48 am tua 50 metr - ar gau yn gyfan gwbl.

Bydd arwyddion ar gyfer llwybrau i'w cymryd yn lle hynny. Y rheswm dros y gorchymyn yw gosod trefniadau wrth gefn yn rhan o'r Archwiliad Diogelwch Ffyrdd ar gyfer ailddylunio mawr ar y cyffyrdd ac i alluogi gwaith adfer. Bydd y gorchymyn ar waith o 22 Medi 2018 a bydd yn parhau am gyfnod o ddim mwy na 18 mis neu nes bod y gwaith arfaethedig wedi'i gwblhau, p'un bynnag yw'r cynharaf.

Rhagwelir y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau ymhen tua 2 fis a bydd y cau, os bydd eu hangen, yn dibynnu ar ganfyddiadau'r archwiliad diogelwch ffyrdd a/neu unrhyw waith adfer y bydd ei angen. Bydd modd i gerddwyr a cherbydau brys ddefnyddio'r ffyrdd ar bob adeg.

Dyddiad: 19 Medi 2018

G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Canolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4290048.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices