Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (LLANDEVAUD LANE LANGSTONE NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018

Notice ID: NP4301465

Notice effective from
9th October 2018 to 8th November 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (LLANDEVAUD LANE LANGSTONE NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018

Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along Llandevaud Lane Langstone (immediately outside Barn Farm). The alternative route will be signed. The reason for making the order is to enable a domestic water connection to be made in the carriageway. The proposed order will be operative from 22 October 2018 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works, which it is proposed to carry out, have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in three days between the hours of 9.30am to 3.00pm. Pedestrian access will be available and emergency vehicle access will be available with a short delay to move plant.

Dated: 9 October 2018

G D Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR

GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD (LLANDEVAUD LANE LANGSTONE CASNEWYDD) (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2018

HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd, wrth ymarfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), yn bwriadu gwneud gorchymyn nid llai 7 diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd Llandevaud Lane, Langstone (yn union y tu allan i Barn Farm). Bydd arwyddion ar y llwybr amgen. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw galluogi cysylltiad dwr i gael ei wneud yn y l6n cerbydau. Bydd y gorchymyn arfaethedig ar waith o 22 Hydref 2018 a bydd yn parhau am gyfnod na fydd yn hwy na 18 mis neu nes bod y gwaith arfaethedig wedi'i gwblhau, p'un bynnag fydd gyntaf. Rhagwelir y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau mewn tridiau rhwng 9.30 am a 3.00pm. Bydd mynediad i gerddwyr a bydd mynediad ar gyfer cerbydau brys ar gael gyda chyfnod byr i symud y peiriant.

Dyddiad: 9 Hydref 2018

G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Canolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4301465.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices